Академиялық саясат

ҚҰЖАТТАР МҰРАҒАТЫ ЖҮКТЕУ

Академиялық саясат Жүктеу
Академиялық саясатқа өзгерістер енгізугода Жүктеу

Өзгерістерді тіркеу парағы

1 Қосымша
Өзгерістерді тіркеу парағы

Параграф

Өзгерістер жасалды

Күні

Аты-жөні, қолы /

1

2

3

4

5

1

Параграф 2. Қызметті жүзеге асыру тәртібі,

т. 2.26

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру

2.26 -тармақшасы келесі тармақшаларымен толықтырылсын:

2.26.16) Карантинге байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру процесі мынадай форматтарда ұйымдастырылуы мүмкін:

1) қашықтықтан оқыту;

2) аралас оқыту.

Аралас оқыту – бұл дәстүрлі күндізгі оқытуды онлайн-тренингпен үйлестіру негізінде білім беру процесін ұйымдастыру. Дәрістер мен семинарлар-дайындықтың барлық бағыттары бойынша 2 метр әлеуметтік қашықтықты және санитарлық режимді сақтай отырып, қолданбалы сипаттағы зертханалық және практикалық сабақтар.

2.26.17) Магистранттардың жеке жоспарларына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау, қорытынды аттестаттауды өткізу үшін жағдайларды ұйымдастыру және академиялық күнтізбеге сәйкес қашықтықтан және аралас форматтарда теориялық оқытуды (қажеттілігіне қарай) жалғастыру.

2.26.18) Шетелдік студенттерді, сондай-ақ қашықтықтан оқыту форматында дайындық курстарында білім алушыларды оқытуды ұйымдастыру.

2.26.19) Шетелдік академиялық ұтқырлықты және тағылымдамаларды шектеу. Виртуалды академиялық ұтқырлықты және ішкі академиялық ұтқырлықты ұйымдастыруға жол беріледі, яғни білім алушылардың жекелеген оқу пәндерін онлайн-режимде немесе олардың тұратын жері бойынша өңірдің басқа ЖЖОКБҰ-да зертханалық сабақтарды зерделеуін ұйымдастыруға рұқсат етіледі.

2.26.20) Карантин жағдайында санитариялық-эпидемиологиялық режимді (бұдан әрі – ЭТҚ) сақтау және қамтамасыз ету мақсатында мынадай шараларды қамтамасыз ету қажет:

1) көпшілік іс-шаралар өткізбеуге және адамдардың жиналу ықтималдығын болдырмауға, сабақтар аяқталғаннан кейін аудиториялардың уақтылы босатылуын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті;

2) сабақ кестесін қалыптастыру кезінде мыналарды ескеру қажет: аудиториялардың толықтырылуы (әлеуметтік қашықтық – 1 ш. м. 1 адам, зертханаларда 5 ш. м.); онлайн сабақтар кестесін қалыптастыру кезінде желінің өткізу қабілетін, серверлік жабдықтың сипаттамаларын ескеру; бір мезгілде ең көп қосылған кезде бейнесерверге түсетін жүктемелер; сабақ кестесі білім алушылар үшін онлайн форматта қолжетімді болуы тиіс;

3) СӨЖ сағаттарын бір мезгілде ұлғайта отырып, аудиториялық сабақтардың ұзақтығын 40 минутқа дейін қысқарту; ЭТҚ ескере отырып, зертханалық сабақтардың кестесін жоспарлау (әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету, сабақтар арасындағы жабдықты дезинфекциялық өңдеу);

4) әр түрлі академиялық топтардың үзіліске ұшырамауын қамтамасыз ету үшін жылжымалы өзгерістер кестесін құру. Кестеде ауаны залалсыздандыру мен желдетуді қоса алғанда, аудиторияларды санитариялық өңдеуді жүргізу үшін оқу сабақтары арасында кемінде 20-25 минут үзіліс көздеу қажет;

5) оқу сабақтары кезінде дәлізді және рекреацияларды желдетуді жүзеге асыруға міндетті;

6) жалпы қолданыстағы жабдықтардың бетін үнемі дезинфекциялауды жүргізу;

7) тамақтану пункттерінде, кітапханаларда және білім алушылар болатын басқа да орындарда ЭТҚ сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;

8) оқу процесінде пайдаланылатын жұмыс орындарында, зертханаларда, аудиторияларда мөлдір қалқалар орнатуды көздеу (қажет болған кезде);

9) 1 шаршы метрге 1 адамнан әлеуметтік қашықтықты ескере отырып, білім алушылардың спортзалда болуын қамтамасыз етуге, бұл ретте залды толтырудың 40% – ынан аспауға тиіс;

10) жатақханаларда бөлуді ЭТҚ (қашықтықты, дезинфекциялау құралдарымен тұрақты өңдеуді және т. б.) ескере отырып жүзеге асыру. );

11) медициналық пункттердің жұмысын күшейтілген режимде қамтамасыз етуге міндетті;

12) covid-19, өкпе пневмониясының немесе басқа да вирустық аурулардың белгілері болған жағдайда, олардың өтініші негізінде студенттерді қашықтықтан оқытуды жалғастыруға және осы өтініштерді сапаны қамтамасыз ету комитетінің отырысында қарауға;

13) студенттердің сабақ кезінде аудиторияларда болуын қоса алғанда, бүкіл оқу процесі ішінде бетперде кию туралы міндеттемесін көздеуге міндетті. Бетпердесіз келген студенттерді аудиторияға жібермеу.

12.01.2021

Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ-нің 29.07.2020 жылғы бекітілген Академиялық саясатына 30.03.2020 жылы №1 өзгерістер енгізу

Параграф

Өзгерістер жасалды

1

2

3

1

Параграф 1. Жалпы ережелер, п.1.2 Нормативтік сілтемелер

1.2.16-тармақшасымен толықтырылсын

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары

2

Параграф 1. Жалпы ережелер, п.1.5 Терминдер, анықтамалар, қысқартулар

2-ші кестеге толықтыру:

1. Білім беру порталы – ҚБТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әкімшілік-академиялық және оқу-әдістемелік ақпараты бар ақпараттық ресурстар мен Интернет сервистерінің желілік-ұйымдастыру өзара байланысқан жиынтығы;;

2. Онлайн прокторинг – тұлғаны верификациялау және ойлайн-емтихандардан өту нәтижелерін растайтын жүйе;

3. сандық білім беру ресурстары (бұдан әрі – СБР) – бұл интербелсенді түрде оқытуды қамтамасыз ететін, оқу пәні бойынша дидактикалық материалдар: фотосуреттер, бейнефрагменттер, статистикалық және динамикалық үлгілер, виртуалды шынайылық пен интерактивті модельдеу нысандары, дыбыстық жазбалар мен өзге де цифрлық оқу материалдары;

цифрлық контент – цифрлық оқу материалдарын ақпараттық (мәтіндер, графикалар, мультимедиалар және өзге де маңызды толықтырулар) толықтыру.

3-ші кестеге толықтыру:

1. ҚБТ – Қашықтықтан білім беру технологиялары

3

Параграф 2. Қызметті жүзеге асыру тәртібі

2.26 – 2.29 тармақшаларымен толықтырылсын

2.26 Қашықтықтан білім беру технологиялары (бұдан әрі – ҚБТ) бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру

2.26.1) Оқу процесін ҚБТ бойынша ұйымдастыру бекітілген оқу жүктемесіне, білім беру бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарына және оқу үдерісінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

2.26.2) Білім беру ұйымы ҚБТ бойынша оқу процесін жүзеге асыру үшін:

a) қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыру бойынша оқытушыларды және басқа да қызметкерлерді оқытуды ұйымдастырады;

b) педагог қызметкерлерге, профессор-оқытушылар құрамына СБР және цифрлық контенттерді әзірлеу және жаңарту үшін жағдай жасайды;

c) ҚБТ қолдану арқылы оқу үдерісін әдістемелік сүйемелдеу материалдарының ПОҚ-ның әзірленуін және орналастырылуын қамтамасыз етеді;

2.26.3) Білім алушыларды оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету үшін ПОҚ ҚБТ пайдалану арқылы өткізілетін пәндер бойынша электрондық оқу-әдістемелік кешендерін әзірлейді

1

2

3

2.26.4) Оқу, оқу-әдістемелік және ақпараттық материалдар осы оқу пәніне тіркелген білім алушылар үшін еркін қолжетімді білім беру платформасында орналастырылады.;

2.26.5) Оқу жылы академиялық кезеңдерден тұрады және академиялық күнтізбеге сәйкес аяқталады

2.26.6) Барлық оқыту қызметі орта арқылы жүзеге асырылады:

a) педагогикалық қызметкердің ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, білім алушылармен педагогикалық қарым-қатынасы

b) білім алушының оқу құралдарымен өзіндік жұмысы (электрондық оқу-әдістемелік кешен, қосымша әдебиет)

2.26.7) ҚБТ “on-line”, “off-line” режиміндегі қашықтықтан оқыту сабақтарын жүргізу арқылы іске асырылады.

2.26.8) “Оn-line” режиміндегі оқу сабақтары цифрлық технологияларды (вебинарлар, бейнеконференция, Интернет желісі бойынша хабарламалар алмасу арқылы) нақты қолдану уақытымен байланысын қарастырады.

2.26.9) “Off-line” режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушы арасындағы қатынас бірдей жүзеге асырылатын (электронды пошта, кейіннен аралық және (немесе) қорытынды бақылау тапсыруымен оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен жұмысы) оқудың өзара іс-әрекеті процесін қарастырады.

2.26.10) Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы, аралық бақылау және аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

2.26.11) Онлайн режимде білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылауды және аралық аттестаттауды жүргізу үшін білім алушыны верификациялауға, білім алушының тәртібін экранмен бақылауға, сондай-ақ бүкіл емтиханды бейнетаспаға жазуға мүмкіндік беретін онлайн прокторинг технологияларын пайдалануды қамтамасыз етеді*.

2.26.12) кәсіптік практика мамандық ерекшелігіне қарай жүргізіледі.

*осы тармақ өзгерістер енгізілгеннен кейін 3 (үш) ай ішінде қолданысқа енгізілуге тиіс.

2.26.13) ҚБТ денсаулық сақтау саласы үшін кадрлар даярлау білім беру бағдарламалары бойынша пәндерді оқу кезінде жалпы көлемде оқудың барлық кезеңінде 30 академиялық кредиттен аспайтын ҚБТ-ны қолдануға рұқсат етіледі.

2.26.14) ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар, білім беру ұйымы басшысының атына оқуда ҚБТ-ны пайдалануға рұқсат беру туралы еркін нысанда өтініш жазады, оның негізінде білім беру ұйымының басшысы бұйрық шығарады.

2.26.15) Бұйрыққа:

1) білім алушының өтініші;

2) білім алушының жеке оқу жоспары қоса беріледі.

** Төтенше жағдай режимі, эпидемия, жер сілкінісі, мемлекеттік органдардың заң актілерін қабылдауы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да іс-қимылдар сияқты форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, Университет қажет болған жағдайда осы іс-әрекеттерді жоғары тұрған органмен немесе Университеттің қызметін реттейтін органмен келісе отырып, білім алушыларды қашықтықтан толық білім алуға көшіруге құқылы.

2.27. ҚБТ бойынша білім алушы:

a) оқытушылармен күнделікті байланыста болады;

1

2

3

b) қол жетімді байланыс құралдары арқылы сабақ кестесімен, тақырыптарымен, мазмұнымен танысады;

c) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары арқылы оқу курстарын өз бетінше оқиды;d) “on-line” және (немесе) “off-line” режимінде қашықтықтан оқыту сабақтарына қатысады;

e) білім алушы оқу шеңберінде пән бойынша барлық талаптарды орындауға міндетті. Пәндер бойынша талаптар Білім беру порталында орналастырылған әр пән бойынша Cиллабуста жазылған;

f) күн сайын оқытушының талаптарына сәйкес орындалған тапсырмаларды қолданып отырған платформа немесе қол жетімді байланыс құралдары (электрондық пошта, Whatsappчаттар және т.б.) арқылы оқытушыға орындалған тапсырмаларды сканерлеу /(немесе фото) жіберу арқылы ұсынады.

g) оқу тапсырмаларын орындау кезінде Академиялық адалдық ережелерін және өзін-өзі бақылау қағидаларын сақтайды;

h) академиялық күнтізбеге сәйкес бақылаудың барлық түрлерін (ағымдық, аралық, аралық) тапсырады.

2.28. ҚБТ бойынша оқу сабақтарына қатысуға қойылатын талаптар

2.28.1) Қашықтықтан оқыту форматында онлайн-сессияны өткізу кезінде сабаққа қатысуды оқытушы әрбір білім алушының аккаунтынан ағынның бейнетрансляциясы негізінде, сондай-ақ пайдаланылатын платформа мен сервиске қарамастан онлайн-сессияға қатысушылардың іс-әрекеттері туралы деректер бойынша есепке алады.

2.28.2) Пайдаланылатын платформа немесе сервис құралдарымен білім алушылармен үнемі көзбен шолып байланыс болмаған жағдайда оқытушы білім алушының сабақты дәлелсіз себептермен босатуын белгілейді. Бейне ағындарды тарату мүмкіндігінен айыратын техникалық проблемалар болған жағдайда білім алушының сабаққа нақты қатысуын растау оқытушыға жүктеледі (көңіл аудартуға арналған мерзімді дауыстық сұрау, контенттік сұрау және т.б.).»

2.29. Ақпараттық жүйелер және білім алушылармен байланыс құралдары

2.29.1) Қашықтықтан оқыту немесе жұмыс форматында онлайн-сессияны (бейне ағындарын трансляциялау) өткізу кезінде оқытушылар мен білім алушылар көзбен шолып және сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап айтқанда: Жасырын сыртқы түріне қойылатын талаптарды сақтауға, дененің ашық бөліктерін, цензуралық емес, арандатушылық немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын бейнелерді, оның ішінде киім мен фонда көрсетуге жол бермеуге, осы курс бойынша білім алушы болып табылмайтын адамдарды трансляцияға тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, немесе академиялық сипаттағы өзге де іс-шаралардың қалыпты барысын бұзуға әкеп соғуы мүмкін. Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда оқытушы немесе академиялық әкімшілік өкілеттіктері бар кез келген басқа тұлға білім алушының осы сабаққа/іс-шараға қол жеткізуін бұғаттауы не болмаса тоқтатуы және сабақты себепсіз босатқан фактісін бекітуі тиіс. Аталған ережелерді бұзу сипатына қарай университет әкімшілігі, оқытушылар мен білім алушылар тәртіп бұзушыны

1

2

3

тәртіптік жауапкершілікке тарту мақсатында тиісті комитетке жүгінуге құқылы.»

Кашықтык форматта келісілді

 • Ш.Садыкова – академиялық қызмет жөніндегі проректор
 • А. Вдовцев – ҚБТ бойынша бөлім бастығы
 • С. Козлова – әкімшілік-құқықтық бөлімінің бастығы

Қол қойылды

 • Б. Бакирова – академиялық жұмыстар бойынша

Жалпы ережелер
1.1. Академиялық саясат білім беру қызметін жоспарлау және басқару, “Қазақстан-Ресей медициналық университеті” Мемлекеттік емес білім беру мекемесінің (әрі қарай – “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ, университет) студентке бағытталған оқытуды жүзеге асыруға және білім беру сапасын арттыруға бағытталған оқу процесін тиімді ұйымдастыру мақсатында әзірленді. 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізіледі.

1.2. Нормативтік сілтемелер:

1.2.1) Қазақстан Республикасының Конституциясы.

1.2.2) Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы.

1.2.3) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі.

1.2.4) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары.

1.2.5) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.

1.2.6) Резидентураның мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.

1.2.7) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары.

1.2.8) Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары.

1.2.9) Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары.

1.2.10) Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесі.

1.2.11) Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері.

1.2.12) Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы стипендиясын тағайындау туралы өкімі.

1.2.13) Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидалары.

1.2.14) Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері.

1.2.15) Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидалары.

* Егер сілтемеде құжаттың шығарылған күні белгіленіп көрсетілсе, онда сол нұсқа ғана қолданылады. Күні белгіленбеген сілтемелер үшін сілтеме жасалған құжаттың соңғы жарамды нұсқасы қолданылады (кез келген түзетулермен қоса).

1.3. Қолдану аясы

Академиялық саясат оқу үдерісін ұйымдастыруға және кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруға қатысатын университеттің барлық құрылымдық бөлімшелеріне арналған.

1.4. Мүдделі тараптар 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Мүдделі тарап Қажеттіліктер мен үміттер
1 2
Білім алушылар (студенттер, магистранттар және резиденттер) білім беру қызметін алу, құқықтары мен міндеттері туралы хабардар болу
ПОҚ оқу пәндерін сапалы оқыту
Тіркеу кеңсесі оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру
Деканаттар оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру
Магистратура және докторантура, резидентура бөлімі оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру
Тестілеу орталығы оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру
Академиялық жұмыс бөлімі оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру

1.5. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Академиялық саясатта 2 және 3 кестелерде келтірілген терминдер, анықтамалар және қысқартулар қолданылады.

2-кесте

Терминдер Анықтамалар
1 2
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Еуропалық аудару және кредиттерді жинақтау жүйесі) – білім беру траекториясын, оқу орнын және оқу елін ауыстырған кезде білім алушылардың игерген оқу пәндерін (кредиттермен және бағалармен) салыстыру және қайта сынақтан өткізу арқылы жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының компоненттеріне (пәндер, курстар, Модульдер) сынақ бірліктерін (кредиттерді) беру тәсілі
Академиялық адалдық – оқыту мен бағалаудағы жеке адалдықты дамытатын құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. Сондай-ақ жазбаша бақылау жұмыстарын, емтихандарды, эссені, зерттеулерді, презентацияларды орындау кезінде лайықты мінез-құлық ретінде түсіндірілуі мүмкін
Академиялық анықтама (Transcript) – академиялық сағаттар мен бағалардың сандық және әріптік белгілермен көрсетілген, оқу мерзіміне сай оқытылатын пәндер тізімінен тұратын бекітілген үлгідегі құжат
Академиялық дәреже (Academic Degree) – қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша тиісті білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларға білім беру ұйымдары беретін дәреже
Академиялық еркіндік – білім беру процесінің субъектілеріне таңдау компоненті пәндері, оқытудың қосымша түрлері бойынша білім мазмұнын дербес анықтау үшін және білім алушылардың, оқытушылардың шығармашылық дамуына және оқытудың инновациялық технологиялары мен әдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында білім беру қызметін ұйымдастыру үшін ұсынылатын білім беру процесі субъектілерінің өкілеттіктер жиынтығы
Академиялық кезең (Term) – семестр, триместр, тоқсан, оқу жылы сияқты нысанның біреуін жоғары оқу орны таңдайтын оқу кезеңі. «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ резидентурасында оқу кезеңі семестрге тең
1 2
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – оқу жылы бойына демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын өткізу күнтізбесі
Академиялық қарыз (Academic Backlog) – оқу жоспарына сәйкес білім алушының оқу жетістіктерінің тарихында оқылмаған пәндердің немесе қорытынды бақылау бойынша қанағаттанарлықсыз бағасы бар пәндердің болуы
Академиялық сағат (Academic hour) – оқу сабақтарының барлық түрлерінде (аудиториялық жұмыс) сабақ кестесі бойынша оқытушымен байланыс жұмысының уақыты. Академиялық сағат дәрістік, практикалық (семинарлық) сабақтардың 1 байланыс сағатына (50 минутқа) тең
Ақпараттық-білім беру ресурстары – білім беру сипатындағы формальды идеялар мен білімдер, әртүрлі мәліметтер, оларды жинақтау әдістері мен құралдары, ақпарат көздері мен тұтынушылар арасында сақтау және алмасу
Апелляция (Appeal) – резидентура тыңдаушыларының оқу жетістіктерін объективті бағалауға ықпал ететін факторларды анықтау және жою мақсатында жүргізілетін рәсім
Ауыстыру балы – жыл сайын әрбір оқу жылы үшін белгіленетін келесі оқу курсына ауыстыру үшін қажетті оқу жетістіктерін орташа өлшемді бағалау деңгейі
Бағдар күні – білім алушыларды университеттің ішкі тәртібінің негізгі ережелерімен және ағымдағы оқу жылына арналған академиялық саясатымен таныстырудың оқу жылы басталардан бұрынғы бір күн
Бағдарламаларының мазмұны – (эксперименталды-зерттеу) жұмысын қамтитын теориялық оқыту
Бакалавр – жоғары білім берудің оқу бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берелетін дәреже
Бакалавриат (Undergraduate Study) – тиісті білім беру бағдарламаларына сәйкес «бакалавр» дәрежесін беретін кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі
Белсенді үлестірмелі материалдар (Handouts) – білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін сабақ барысында таратылатын белсенді көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар)
Біліктілік – кәсіби қызметтің белгілі бір түрін немесе нақты еңбек функцияларын орындауға дайындық (дайындық) деңгейінің сипаттамасы
Біліктілік сипаттамасы – маман меңгерген білім, білік және практикалық дағдылар тізімі
Білім алушылар – студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура тыңдаушылары және докторанттар жатады
Білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың бір оқу курсының, пәннің (модульдің) бір бөлігін немесе барлық көлемін игеру сапасын бағалау мақсатында емтихан сессиясы кезеңінде өткізілетін рәсім
Білім алушыларды аралық аттестаттау – бір оқу пәнінің немесе модульдің, сондай-ақ оларды оқыту аяқталғаннан кейін бір біліктілік шеңберінде кәсіптік модульдердің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын білім алушылардың меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім
1 2
Білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттау

(Qualification Examination)

– білім алушылардың білім берудің тиісті бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілген, нәтижесінде мемлекеттік үлгідегі құжат (диплом) берілетін процедура
Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы (Academic Mobility) – академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылы) басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) кредиттер түрінде игерген білім беру бағдарламаларын, пәндерін міндетті түрде қайта сынақ ретінде тапсыра отырып өз жоғары оқу орнында немесе басқа жоғары оқу орнында білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру
Білім алушылардың оқу жетістіктері – білім алушыларға пән немесе білім беру бағдарламасының компоненті бойынша балдық-рейтингтік шкала бойынша тиісті бағалаумен расталған білім, білік, дағды және құзыреттілік деңгейі
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау – білім алушылардың білім деңгейін бақылаудың әртүрлі формаларымен (ағымдық, аралық және қорытынды) жоғары оқу орны белгілеген аттестациялармен тексеру
Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде сабақ кестесіне сәйкес аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы/ клиникалық жетекші/куратор жүргізетін оқу пәнінің әр тақырыбы және/немесе бөлімі бойынша білім алушының оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру
Білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім алушылардың бағдарламалық материалды меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші
Білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ) – оқу жоспарына енгізілген әрбір пән бойынша білім алушының өзіндік жұмысын болжайтын оқу жұмысының бір түрі
Білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсаттарын, нәтижелерін және мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені
Білім беру үдерісі – білім беру бағдарламасын іске асыратын білім беру қызметінің субъектісі ұйымдастыратын оқыту мен тәрбиелеудің мақсатты педагогикалық негізделген процесі
Дескрипторлар (descriptors) – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің тиісті деңгейінің білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер алған білім, білік, дағды мен құзыреттілік деңгейі мен көлемінінің сипаттамасы; дескрипторлар оқу нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттілікке, сондай-ақ кредиттердің жалпы санына (сынақ бірліктеріне) негізделеді
Дипломдық жұмыс (жоба) – бітіруші жұмысы, студенттің тиісті мамандықтың өзекті проблемасын өз бетінше зерттеу нәтижелерін қорытындылау
Жазғы семестр – білім алушылардың қосымша оқуға қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды, оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою, басқа білім/ғылым ұйымдарының келісімі бойынша оқу пәндерін зерделеу үшін ұйымдастырылатын оқу жылының шеңберінен тыс академиялық кезең.
1 2
Жеке білім беру траекториясы – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын меңгеру шеңберінде жеке оқу жоспарына сәйкес білім алушылардың дербес таңдауы, жоспарлауы және білім беру мазмұнын меңгеруі
Жеке оқу жоспары (әрі қарай– ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің/ академиялық тәлімгердің/ ғылыми жетекшінің көмегімен әрбір оқу жылына өзі қалыптастыратын білім алушының оқу жоспары
Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны – жалпы білім беретін пәндер циклін, базалық пәндер циклін, бейіндік пәндер циклін оқуды, сондай-ақ кәсіптік практикадан өтуді қарастырады
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру – қарастырады: базалық және бейіндік пәндерді, кәсіптік практиканы, диссертацияны жазумен ғылыми-зерттеу
Жұмыс оқу жоспары (әрі қарай– ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және білім алушылардың жеке оқу жоспары негізінде ЖОО өз бетінше әзірлейтін оқу құжаты
Интернатура – клиникалық практикаға рұқсат алу үшін базалық жоғары медициналық білім шеңберінде клиникалық мамандықтар бойынша білім алушыларды даярлау нысаны
Интернатураның кәсіптік білім беру бағдарламасын меңгеру – тізбесін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітетін клиникалық мамандықтар бойынша жоғары медициналық білім алған Қазақстан Республикасының азаматтарын клиникалық практикаға жіберудің міндетті шарты болып табылады
Кәсіптік білім беру – білім алушылардың белгілі бір салада кәсіби қызметті жүргізуге және (немесе) нақты кәсіп немесе мамандық бойынша жұмысты орындауға мүмкіндік беретін білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған білім түрі
Кәсіптік практика – болашақ кәсіби қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде теориялық білімді, шеберлікті бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттілікті игеруге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі
Клиникалық жетекші – кәсіби құзыреттілік шеңберінде резиденттің практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін медициналық ұйымның немесе медициналық білім беру ұйымының басшысы тағайындайтын кемінде бес жыл еңбек өтілі бар медицина қызметкері.
Кредит (Credit Hour) – білім алушының / оқытушының оқу жұмысы көлемінің бірыңғай өлшем бірлігі. Теориялық оқытудың бір кредиті 30 академиялық сағатты құрайды
Кредиттік оқыту технологиясы (Credit Unit System) – білім алушы мен оқытушының оқу жұмысының көлемін өлшеудің сәйкестендірілген бірлігі ретінде кредитті пайдалана отырып, білім алушының пәндерді оқып зерделеу дәйектілігін таңдауы және дербес жоспарлау негізінде оқыту
Куратор – білім алушыларды тәрбиелеу, бос уақытын ұйымдастыру, әлеуметтік-тұрмыстық жағдай мәселелерін шешу үшін тағайындалған оқытушы; куратор және эдвайзер қызметін бір тұлға орындауы мүмкін. Куратор кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамы қатарынан тағайындалады
Қайта сынақ – академиялық сағаттар / кредиттер – басқа оқу орнында немесе басқа оқу жоспары, мамандық бойынша жұмыс оқу
1 2
жоспарының пәні бойынша оқытылған пән мазмұнының ағымдағы уақытта бекітілген және әрекет ететін, пәнді және ол бойынша алған бағаны білім алушының транскриптіне енгізе отырып, баламалылығын тану рәсімі
Қайта тіркеу кезеңі (Add / Drop Period) – білім алушы бір курстан бас тартып, басқасына жазылу арқылы өзінің ЖОЖ-ін өзгерте алатын кезең
Қорытынды бақылау (Final Examination) – емтихан түрінде өткізілетін оқу пәні бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау мақсатында білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау
Құзырет – білім алушылардың оқу процесінде алған білімін, іскерлігін және дағдыларын кәсіби қызметте практикалық қолдануға қабілеті. Құзыреттіліктер, білімнің, түсінудің, іскерліктің және дағдылардың динамикалық комбинациясы бола отырып, әр түрлі пәндерді оқу нәтижесінде қалыптасады және әр түрлі сатыларда бағаланады
Магистр – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже
Магистранттың ғылыми жетекшісі – магистранттың ғылыми-зерттеу және (немесе) ғылыми жұмысының барлық аспектілерін қадағалайды, магистрант дәрежесіне сәйкес келетін кәсіби сапаны, ұйымдастырушылық-құқықтық және ғылыми-оқытушылық шеберліктің қалыптасуына ықпал етеді
Магистратура – тиісті мамандығы бойынша “магистр” дәрежесі беріле отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін оқу бағдарламасы
Магистрлік диссертация – ғылыми-педагогикалық магистратура магистрантының таңдалған білім беру бағдарламасы саласындағы өзекті проблеманың теориялық және/немесе практикалық әзірлемесін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын, ғылым мен техниканың қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделген бітіру жұмысы
Магистрлік жоба – бейінді магистратура магистрантының таңдалған білім беру бағдарламасының өзекті проблемаларының қолданбалы міндетін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және(немесе) эксперименттік нәтижелерді қамтитын өзіндік ғылыми зерттеуден тұратын бітіру жұмысы
Маман – жоғары білімнің білім беру бағдарламасын игергеннен кейін тұлғаларға берілетін біліктілік
Мамандық – білім туралы тиісті құжаттармен расталған белгілі бір қызмет түріне қажетті мақсатты дайындық және жұмыс тәжірибесі, білімі, шеберлігі мен дағдылары арқылы алынған кешен
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы – ректордың бұйрығы бойынша құрылған, төрағалық етуші төрағадан тұратын, аттестаттау комиссиясының қызметін ұйымдастыратын және бақылайтын, бітірушілерге қойылатын талаптардың бірлігін қамтамасыз ететін комиссия
Мемлекеттік емтихан комиссиясы – ректордың бұйрығы бойынша құрылған, төрағалық етуші төрағадан тұратын, емтихан комиссиясының қызметін ұйымдастыратын және бақылайтын, бітірушілерге қойылатын талаптардың бірлігін қамтамасыз ететін комиссия
1 2
Міндетті компонент (Core Subjects) – резидентура мамандығының үлгілік оқу жоспарында белгіленген және білім алушылар міндетті түрде оқитын оқу пәндерінің және академиялық сағаттардың ең төменгі көлемдерінің тізбесі
Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі (БРӘЖ) – халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі
Оқу жоспары – оқу сабақтарының, пәндердің (модульдердің), практикалардың, білім берудің тиісті деңгейіндегі білім алушылардың оқу қызметінің өзге де түрлерінің тізбесінің дәйектілігін, көлемін (еңбек сыйымдылығын) және бақылау нысанын регламенттейтін құжат
Оқу пәні – белгілі бір ғылымның немесе қызметтің мазмұнын көрсететін және білім беру бағдарламасы аясында игерілетін білім және білік жүйесі
Оқу пәніне тіркеу (Registration) – білім алушыларды алдағы академиялық кезеңнің/жылдың оқу пәндеріне жазу рәсімі
Оқу практикасы – төменгі курстарда өткізілетін кәсіптік практика түрі, оның барысында қандай да бір базалық пәндер шеңберінде болашақ маманның қалыптасуының басында білім беру процесінің оқу және практикалық мазмұны біріктіріледі
Оқыту нәтижелері – игерілген білім, білік, дағды және меңгерілген құзыреттілік
Оқытудың қосымша түрлері – әскери дайындықты және т.б. қосқанда білім беру бағдарламасының бөлігі
Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы (ОБӨЖ) – бекітілген кесте бойынша оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының аудиториядан тыс жұмысы
Өндірістік практика – студенттің маман міндеттерін практикалық, нақты орындау арқылы пәндердің базалық және бейіндік циклы бойынша теориялық білімді бекітуге, болашақ мамандық бейіні бойынша кәсіби және ұйымдастырушылық жұмыстың озық тәжірибесін меңгеру және тәжірибелік дағдыларды меңгеруге бағытталған кәсіби тәжірибенің түрі. Өндірістік практика барысында студенттің нақты өндірістік жағдайлардағы барлық бағыттар бойынша кәсіби қызметке тікелей дайындығы жүзеге асырылады
Пәнді қайта оқу (Retake) – «қанағаттанарлықсыз» («F») қорытынды бағасын алған жағдайда пәнді қайталап өту
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) – силлабустан, дәрістердің қысқаша конспектісінен, практикалық, семинарлық сабақтарға және білім алушының өзіндік жұмысына арналған тапсырмалардан тұратын құжат, сабақтардың тақырыптары мен түрлері бойынша өзіндік жұмыстарға арналған оқу-тәжірибелік материал (кейстер, тапсырмалар жинақтары, талдауға арналған мақалалар.
Постреквизиттер (Postrequisite) – осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін игерілетін білім, білік, дағды, құзыреттілігі талап етілетін пәндер
Практика базалары – студенттердің кәсіптік практикасы өткізілетін кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, оқу орындары, ғылыми институттар мен
1 2
орталықтары немесе ЖОО жеке меншік құрылымдық бөлімшелері
Пререквизиттер (Prerequisite) – оқылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білім, білік, дағды мен құзыреттіліктердің тізбесін қамтитын пәндер; резидентура тыңдаушысын ауыстыру кезінде оқу курсы реттелетін құрал
Резидент – жетекшінің/тәлімгердің қадағалауымен резидентураның білім беру бағдарламаларын меңгерген дәрігер
Резидентура – мақсаты тиісті мамандық бойынша дәрігер кәсіби біліктілігін алу немесе өзгерту болып табылатын клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру формасы
Силлабус –оқылатын пәннің сипаттамасын, оның мақсаттары мен міндеттерін, тематикалық жоспарын, әрбір тақырыптың ұзақтығын, олардың қысқаша мазмұнын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, аралық бақылау кестесін, әдебиеттер тізімін, оқытушының талаптарын және бағалау өлшемдерін қамтитын пәннің оқу бағдарламасы
Таңдау бойынша компонент – білім/ғылым ұйымы ұсынатын, білім алушылардың пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып өз бетінше таңдап алатын және соңғы оқу жылында жүзеге асырылатын оқу пәндерінің және тиісті академиялық сағаттардың тізбесі
Таңдау бойынша компонент (Electives) – білім беру ұйымы ұсынатын және резидентура тыңдаушысы/студент/интерн таңдаған оқу пәндерінің тізбесі
Таңдау компонентіне жазу (Enrollment) – оқу орны белгілеген тәртіппен білім алушыларды элективті пәндерге алдын ала жазу рәсімі
Транскрипт (Academic Transcript) – академиялық сағаттар мен әріптік және сандық мәндегі бағалары көрсетілген тиісті оқу кезеңінде игерілген пәндердің тізбесін қамтитын құжат
Тіркеу кеңсесі (Office of the Registrar) – білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет
Үлгерімді аралық бақылау (Midterm Examination) – академиялық күнтізбеге сәйкес бір оқу пәнінің бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау
Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average-GPA) – аралық аттестаттау пәндері бойынша кредиттердің жалпы санына пәндер бойынша аралық аттестаттауды бағалау балдарының сандық эквиваленті мен кредиттер көбейтіндісінің қатынасы ретінде таңдалған бағдарлама бойынша бір оқу жылы ішінде анықталатын білім алушының оқу жетістіктерін орташа өлшенген бағалау
Үлгілік оқу бағдарламасы – мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленетін, үлгілік оқу жоспарының міндетті компоненті пәнін оқытудың мазмұнын, көлемі мен тәртібін айқындайтын, меңгеру үшін қажетті және Қазақстан Республикасының Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласындағы уәкілетті органы бекітетін негізгі білім, білік, дағды мен құзыреттілік шеңберін бейнелейтін оқу құжаты
1 2
Үлгілік оқу жоспары (ҮОЖ) – Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру саласындағы уәкілетті органы бекітетін міндетті компоненттің, қорытынды аттестаттаудың академиялық сағаттарының тізбесі мен ең аз көлемін көрсете отырып, пәндер циклі бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін, Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші негізінде әзірленетін оқу құжаты
Үлестірмелі материалдар (Handouts) – білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін сабақ барысында таратылатын көрнекі безендірілген материал (дәріс тезистері, сілтемелер, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар және т.б.)
Эдвайзер (Advisor) – тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық жетекші қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын меңгеруге ықпал ететін оқытушы (эдвайзер мен куратор функцияларын бір тұлға орындауы мүмкін)
Элективті пәндер – белгіленген академиялық сағат шеңберінде таңдау компонентіне кіретін және ғылым/білім беру ұйымы енгізетін оқу пәндері. Элективті пәндер білім алушының жеке дайындығын көрсетеді, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты өңірдің қажеттілігін ескереді, ғылым/білім беру ұйымдарының ғылыми мектептері
Элективті пәндер каталогы (ЭПК) – таңдау компонентінің барлық пәндерінің жүйелендірілген аннотацияланған тізбесі, олардың қысқаша сипаттамасы, қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері) және күтілетін оқу нәтижелері (білім алушылар алатын білім, білік, дағды және құзыреттілігі) көрсетілген

3-кесте

Қысқартулар Терминдер
1 2
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System –

Кредиттерді аудару және жинақтаудың Еуропалық жүйесі

GPA Grade Point Average – үлгерімнің орташа балы
АБ Аралық бақылау
БББК Білім беру бағдарламаларының комитеті
БӨЖ Білім алушының өзіндік жұмысы
БП Базалық пәндер
БП Бейіндік пәндер
БРӘЖ Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі
ҒЗЖ Ғылыми-зерттеу жұмысы
ЖББП Жалпы білім беретін пәндер
ЖББТ Жеке білім беру траекториясы
ЖжЖОКБҰ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы
1 2
ЖОЖ Жеке оқу жоспары
ЖОЖ Жұмыс оқу жоспары
ЖООК ЖОО компоненті
ЖР Пән бойынша жіберу рейтингі
Қазақстан Республикасының БжҒМ Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасының ДСМ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
МАК Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы
МЕК Мемлекеттік емтихан комиссиясы
МЖМББС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары
МК Міндетті компонент
ОБӨЖ Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы
ПОӘК Пәндердің оқу-әдістемелік кешені
ТК Таңдау компоненті
ҮОБ Үлгілік оқу бағдарламасы
ҮОЖ Үлгілік оқу жоспары
ЭПК Элективті пәндер каталогы

1.6. Осы үдеріске жетекшілік ететін топ-менеджерлер ғылыми және клиникалық жұмыс жөніндегі проректор және академиялық жұмыстар жөніндегі проректор болып табылады.

1.7. Енгізілетін формалар

Осы академиялық саясатта формалар қарастырылмаған.

2. Қызметті жүзеге асыру тәртібі

2.1. Оқу үдерісін ұйымдастыру

2.1.1) Бір оқу жылы шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру Ғылыми кеңес шешімі негізінде “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ ректоры бекітетін академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады.

2.1.2) Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңдерінен (емтихан сессиясы), каникул мен кәсіптік практикадан тұрады. Бітіру курстарында қорытынды мемлекеттік аттестаттау қарастырылған.

Академиялық кезең оның формасына байланысты семестрде 15 апта, триместрде 10 апта және тоқсанда 7-8 апта болады.

Әрбір академиялық кезең аралық аттестаттау кезеңімен (емтихан сессиясы) аяқталады. Аралық аттестаттау кезеңі (емтихан сессиясы) 1 аптадан кем болмауы тиіс.

Каникул білім алушыларға оқу жылы ішінде кемінде екі рет беріледі, бітіру курсын қоспағанда, олардың жалпы ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрайды. Резиденттерге оқу жылына бір рет, бітіру курсын қоспағанда, жалпы ұзақтығы кемінде 5 апта.

Толық бағдарламаны меңгеру үшін бір оқу жылында пререквизиттерді сақтай отырып, бакалавриат, магистратура бағдарламалары үшін кемінде 60 кредит және резидентура бағдарламалары үшін кемінде 70 кредит жоспарлауға рұқсат етіледі (пәндерді оқыту реті). Кесте аудиториялық (байланыс) сағаттарға жасалады.

2.1.3) Білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру оқу жоспарлары (типтік, жеке, жұмыс) және оқу бағдарламалары, оқу жүктемесінің көлемі, академиялық кезеңдердің ұзақтығы, академиялық сабақтардың түрлері, оқу материалының көлемі негізінде жүзеге асырылады.

2.1.4) Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының мазмұны үш цикл пәндері – Жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндер және бейіндік пәндерден тұрады. ЖББП циклы міндетті компонент, ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті пәндерін қамтиды. БП және БП циклдары ЖООК және ТК пәндерін қамтиды.

2.1.5) Әрбір мамандықтың оқу жоспары келесі циклдерден тұрады: жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндер және бейіндік пәндер. ЖББП циклінде міндетті компонент және таңдау бойынша компонент пәндерінің тізбесі кредит саны және сағаты берілген, БП циклы ЖОО ішіндегі міндетті компонент және таңдау бойынша (элективті пәндер) пәндерін қамтиды, БП циклы таңдау бойынша компонент пәндерінен тұрады. Әр пән бір семестр бойы оқытылады, оқу жоспары әр пәнді оқу кезінде пререквизиттерді қатаң есепке алу және пәндерді оқытудың бірізділігі негізінде құрылады.

2.1.6) МК пәндерінің тізбесі мен көлемі типтік оқу жоспарымен анықталады.

Оқу жоспарлары екі формада әзірленеді:

a) жеке оқу жоспарлары;

b) жұмыс оқу жоспарлары.

2.1.7) Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін жоспарлау, білім беру мазмұны, оқу сабақтарын өткізу тәсілдерін таңдау, білім алушылардың өзіндік жұмысы, олардың оқу жетістіктерін қорытынды бақылау түрлері арқылы жүзеге асырылады.

2.1.8) Үш тілді білім беру бағдарламасының элементтері үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылады.

2.1.9) Дуалды оқыту жүйесінің элементтері теориялық оқытуды практикалық дайындықпен ұштастыру негізінде білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру жолымен жүзеге асырылады.

2.1.10) Академиялық жұмыс жөніндегі бөлім элективті пәндер каталогын қалыптастыру бойынша қызметті үйлестіреді, ол таңдау бойынша компоненттің барлық пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізбесін ұсынады, ол оқу мақсатын, қысқаша мазмұнын (негізгі бөлімдерін) және күтілетін оқу нәтижелерін (білім алушылар алған білім, білік, дағды және құзыреттілігі) көрсете отырып, олардың қысқаша сипаттамасын қамтиды. ЭПК әрбір оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттерін көрсетеді. ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді және эдвайзерлер білім алушыларға жеткізеді.

2.1.11) Пәндерді таңдау міндетті түрде пәндерді оқу реттілігін есепке ала отырып жүзеге асырылуы тиіс. Білім алушы, егер алдыңғы семестрде осы пәнге пререквизитті меңгермеген болса, пәнге тіркеле алмайды.

2.1.12) Декан, магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығы және кафедра меңгерушісі пререквизиттілік принципін сақтау мақсатында теориялық оқудың келесі кезеңдерінде оларды жою мүмкіндіктері туралы академиялық қарыздары бар білім алушыларды уақтылы хабардар етуге жауапты болады.

2.1.13) Оқу жоспары және ЭПК негізінде мамандықтар бойынша эдвайзердің көмегімен оқу жылына ЖОЖ құрылады. ЖОЖ әрбір білім алушының жеке білім траекториясын анықтайды. ЖОЖ қалыптастыру үшін магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің декандары / бастығы жауап береді.

2.1.14) ЖОЖ міндетті компонент пәндері мен таңдау бойынша компонент пәндері, практика, қорытынды мемлекеттік аттестаттау пәндерін қамтиды. Магистранттың ЖОЖ сонымен қатар ғылыми немесе кәсіптік тағылымдама, ғылыми-зерттеу жұмысы (эксперименттік-зерттеу жұмысы) қамтиды.

2.1.15) ЖОЖ факультет деканы/магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығымен үш данада бекітіледі: біреуі – білім алушының жеке ісіне тігіледі, ол тіркеу офисінде сақталады, екіншісі-деканатта сақталады және үшінші данасы білім алушыға тапсырылады. Білім алушы ЖОЖ-ның орындалуына дербес жауапты болады.

2.1.16) Басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған, қайта оқу жылында қалған, академиялық демалыстан оралған білім алушыларға ЖОЖ-ның негізінде ЖОЖ жасалады. Факультет деканы / магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық айырмашылығын анықтайды және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептейді және тіркеу кеңсесімен келісім бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді.

2.1.17) Академиялық кезеңге немесе оқу жылына оқу ақысын есептеу үшін басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған, оқудан шығарылғаннан кейін қайта қабылданған, академиялық демалыстан оралған немесе академиялық қарызы бар білім алушылар үшін жеке оқу жоспары негіз болып табылады.

2.1.18) Халықаралық алмасу білім беру бағдарламалары немесе академиялық ұтқырлық шеңберінде “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ әріптестік бағдарламалары негізінде шетелдік жоғары оқу орындарында білім алған білім алушыларға университет мамандығының бекітілген оқу жоспарына сәйкес пәндер бойынша шетелде оқу кезеңінде жинаған кредиттер есепке алынуы мүмкін. Кредиттерді қайта есептеуді жүзеге асыру үшін деканат / магистратура және докторантура, резидентура бөлімі пәндер силлабустарының негізінде шетелдік ЖОО-да оқыған курстар мазмұнының “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ оқу жоспарына баламалылығын белгілейді.

2.1.19) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру кезінде әрбір оқу пәнінің көлемі кредиттердің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте пән, әдетте, кемінде 5 кредит көлемінде бағаланады. Пәнді 3-4 кредитпен бағалауға жол беріледі.

2.2. Оқу жүктемесінің көлемі

2.2.1) Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі академиялық сағат ұзақтығымен және оқу жұмысының әртүрлі түрлері үшін академиялық сағаттарды сүйемелдейтін оқу сағаттарының көлемімен (байланыс сағаттары 50 минуттан) анықталады.

2.2.2) Білім алушының аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары білім алушының өзіндік жұмысының тиісті сағаттарымен толықтырылады.

2.2.3) Білім алушының оқу жұмысын есепке алу оқытылатын пәннің кредит көлемі бойынша келесі оқу сабақтары түрінде жүзеге асырылады: дәрістік, практикалық (семинарлық), зертханалық, студенттердің өзіндік жұмысы, симуляциялық, кәсіптік практиканың, тағылымдаманың барлық түрлері, қорытынды аттестаттауға дайындық және өту.

2.2.4) Білім алушылар әрбір оқу пәнін бір академиялық кезеңде меңгереді, оның соңында емтихан түрінде қорытынды бақылау тапсырады. Кәсіби практиканың барлық түрлері бойынша қорытынды бақылау білім алушының оқу жұмысының көрсетілген түрлерін қорғау түрінде жүргізіледі, ол белгіленген бағалау шкаласына сәйкес бағаланады.

2.2.5) Университетте оқу сабақтарының кестесі оқу сабақтарының бекітілген кестесіне сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыруды ескере отырып, сағат 8:00-ден 20.00-ге дейін ұйымдастырылады.

2.2.6) Сабақ кестесін оқу процесін жоспарлау және бақылау бөлімі жасайды және www.krmu.edu.kz сайтында орналастырылады.

2.3. Оқу пәндеріне тіркеу

2.3.1) Пәндер бойынша оқу топтары және сабақ кестесін қалыптастыру білім алушыларды пәнге тіркеу негізінде жүзеге асырылады. Білім алушы университеттің академиялық күнтізбесінде белгіленген мерзімде мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған белгілі бір кредит/сағат санына тіркелуі тиіс.

2.3.2) Білім алушыны алдағы оқу жылының оқу пәндерін (модульдерін) оқуға тіркеу бекітілген оқу жоспарлары мен пәндер каталогына сәйкес пәндерді таңдау мәселелері бойынша түсініктеме беретін эдвайзермен өзінің Жеке оқу траекториясын жеке талқылағаннан кейін тіркеу-кеңсесінде жүргізіледі.

2.3.3) 1-ші курстың / оқу жылының білім алушылары үшін университетте Оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерімен танысудың Ұйымдастыру кезеңі қарастырылады. 1-ші курстың / оқу жылының білім алушыларын пәндерге тіркеу тәртібі бағдар аптасы аясында жүзеге асырылады.

2.3.4) Тіркеуге қол жеткізу үшін негіз болып табылады: белгілі бір пәнді оқу үшін талап етілетін барлық пререквизиттерден өту (1-курс білім алушыларын қоспағанда).

2.3.5) Білім алушылардың академиялық ағымдары осы пәнге жазылған білім алушылардың жеткілікті саны және олардың рентабельділігінің жеткілікті деңгейіне қол жеткізу қағидаты бойынша қалыптасады.

2.3.6) Академиялық ағындар мен топтарды қалыптастыру тіркеу-кеңсесімен анықталады.

2.3.7) Егер білім алушылардың саны аз белгіленген жағдайда, онда элективті пән ашылмайды. Бұл жағдайда эдвайзер 3 күн ішінде білім алушыларды басқа пәнге қайта тіркеу жұмыстарын жүргізеді.

2.4. Білім алушылардың өзіндік жұмысы

2.4.1) білім алушының аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары білім алушының өзіндік жұмысының тиісті сағаттарымен толықтырылады.

2.4.2) БӨЖ келесі түрлерін ажыратады:

a) білім алушының оқытушының басшылығымен өзіндік жұмысы

b) бекітілген кесте бойынша жүргізілетін, білім алушының оқытушының басшылығымен аудиториядан тыс жұмысы;

c) білім алушының өзіндік жұмысы – оқу жоспарына енгізілген әрбір модуль/пән бойынша білім алушының өзіндік жұмысын болжайтын оқу жұмысының бір түрі.

2.4.3) БӨЖ барлық көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты талап ететін тапсырмалармен расталады.

2.4.4) Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру оның оқу процесін ұйымдастырудың әртүрлі формаларымен өзара байланысын көздейді, атап айтқанда:

a) пәннің нақты тақырыптарын оқу кезінде студенттің өзіндік жұмыс орнын анықтау;

b) білім алушылардың өзіндік жұмысына дәріс және практикалық сабақтардың бағыттылығы;

c) білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру формасын, түрін және әдісін таңдау;

d) білім алушылардың өзіндік жұмысының тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу;

e) білім алушылардың өзіндік жұмысын әр түрлі сабақ формаларымен байланыстыру.

2.4.5) білім алушылар өзіндік жұмысты ұйымдастыру ережелерімен және тиісті нормалар мен талаптармен танысуы тиіс.

2.4.6) Білім алушылардың өзіндік жұмысының түрлері, олардың сағат ішіндегі еңбек сыйымдылығы, бақылау түрі мен мерзімі әр пән бойынша силлабустың тиісті бөлімдерінде регламенттеледі.

2.4.7) Әр пән бойынша білім алушылардың өзіндік жұмысының формасы мен түрін таңдау оқылатын пәннің ерекшеліктеріне, оның мақсаттары мен міндеттеріне, күрделілік дәрежесі мен өзектілігіне, білім алушының дайындық деңгейіне, пәннің еңбек сыйымдылығына сәйкес жүргізіледі.

2.4.8) Білім алушының өзіндік жұмысы технологиясының элементтері: жоспарлау, өзіндік жұмысты ұйымдастыру, орындауды бағалау және бақылау, БӨЖ талдау және жетілдіру болып табылады.

2.4.9) Оқытушы қамтамасыз етеді:

a) БӨЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік материалдар мен әдебиеттер бойынша ұсынымдар әзірлеу;

b) әрбір БӨЖ тапсырмасы бойынша тапсырмаларды, бақылау/есептілік мерзімдері мен нысандарын және бағалау өлшемдерін орындауға қойылатын талаптарды әзірлеу; білім алушылардың өзіндік жұмысын, сондай-ақ күрделілік түрлері мен дәрежесі бойынша тапсырмаларды саралау.

2.4.10) БӨЖ мазмұнына қойылатын талаптар. СӨЖ мазмұны академиялық кезең ішіндегі өзіндік жұмыс көлемі, тапсырмалардың саны мен сипаты, олардың еңбек сыйымдылығы мен орындалу мерзімі, ағымдық және аралық бақылау нысандары көрсетілген силлабуста көрсетіледі.

2.4.11) әрбір білім алушы академиялық кезең басталғанға дейін БӨЖ орындалуы көрсетілетін пәннің силлабусымен қамтамасыз етілуі тиіс:

a) тақырыптары, тапсырмалардың мақсаты мен мазмұны;

b) беттерді көрсете отырып ұсынылатын әдебиетті;

c) есеп беру нысандары және бақылау кестесі;

d) бағалау критерийлері.

2.4.12) Пәнді оқытудың нәтижелілігіне бағытталған мақсатты нұсқауға сәйкес, өзіндік жұмыс келесі түрде ұйымдастырылуы мүмкін:

a) аудиториядан тыс жұмыс, онда білім алушыға негізгі рөл беріледі (дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға, жобалық немесе шығармашылық тапсырмаларды орындауға дайындық).

b) білім алушы мен оқытушыға негізгі рөл берілетін белсенді аудиториялық жұмыс.

с) сабаққа және үйде өткізілетін сабаққа арналған үй тапсырмасының синтезі – жаттығулар, пікірталастар, іскери ойын, презентациялар, логикалық тапсырмалар, кейстер және т.б.

2.5. Жіберілген сабақтарды / емтихандарды ұйымдастыру

2.5.1) Себепсіз сабақты жіберу өтелмейді, журналда “ж” әріпі түрінде белгіленеді.

2.5.2) Сессияға / емтиханға пән бойынша ЖР жинаған білім алушылар жіберіледі.

2.5.3) Белгілі себептермен босатылуы бар білім алушының жіберілген сабақтарды өтеуге немесе факультет деканының / магистратура және докторантура, резидентура бөлімі бастығының өкімінің негізінде жіберілген емтиханды тапсыруға құқығы бар.

2.5.4) Сабақты белгілі себептермен жіберу болып табылады:

 • а) білім алушының ауруы, жазылғаннан кейін студенттік / бекітілген емхана дәрігерінен медициналық анықтаманы 3 күндік мерзімде ұсыну шартымен (шетелдік студенттер үшін анықтаманы ұсыну мерзімі-5 күнге дейін, анықтама студенттерге медициналық қызмет көрсету шарты жасалған емханамен расталуы тиіс);
 • b) университеттің имидждік іс-шараларына деканаттың/ магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің келісімімен қатысу;
 • c) некеге тұру (3 күнге дейін босату/шетелдік студенттер үшін 10 күнге дейін босату);
 • d) бірінші буынның жақындарын жерлеу (өтініш пен куәлік беру бойынша – 3 күнге дейін / шетелдік студенттер үшін 10 күнге дейін босату).

семестрде> 50% – дан астам науқастану себебі бар білім алушыға деканат / резидентура және магистратура бөлімі академиялық демалысты ресімдеуді ұсынады.

2.6. Оқу пәндерінің академиялық айырмашылықтарын жоюды ұйымдастыру

2.6.1) Ауыстырылған /қайта қабылданған білім алушылар үшін факультет деканы/ магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығы пәндер бойынша академиялық айырмашылықты анықтайды. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде әрі қарай оқу курсы мен мамандығы пререквизиттерді есепке ала отырып анықталады.

2.6.2) Ауыстырылған / қайта қабылданған білім алушының ЖОЖ тіркеу кеңсесі келісімі бойынша декан / магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығы бекітеді.

2.6.3) Пәндер бойынша академиялық айырмашылық білім алушыларға бекітілген ЖОЖ сәйкес жойылады.

2.6.4) ЖОЖ пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы академиялық кезең ішінде және / немесе жазғы семестр шеңберінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, қорытынды бақылауға рұқсат алады және аралық аттестаттауды (емтихандар мен диф.сынақ) тапсырады. “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәні бойынша академиялық айырмашылықты білім алушы ағымдағы академиялық кезеңде жояды және мемлекеттік емтиханға рұқсат алады. Егер студент бағасы «FX-ке» сәйкес келсе, онда қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта тапсыру қарастырылмаған.

2.6.5) Оқу жылының қорытындысы бойынша жойылмаған пәндердегі академиялық айырмашылық (академиялық кезең (семестр) және жазғы семестр) одан әрі академиялық қарыз ретінде есептеледі.

2.7. Практикадан өтуді ұйымдастыру

2.7.1) Кәсіптік практика университеттің білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Кәсіптік практика оқу, өндірістік және диплом алдындағы болып бөлінеді.

2.7.2) Практиканың ұзақтығы 30 сағатқа тең (бес күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) апта бойы білім алушының практикадағы нормативтік жұмыс уақытының негізінде аптамен анықталады. Апта санын есептеу үшін кредиттердегі практика көлемі оқу сағаттарында практиканың тиісті түрінің еңбек сыйымдылығына көбейтіледі және бір апта ішінде практикада білім алушының жұмыс ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлінеді.

2.7.3) Практиканың барлық түрлері практикадан өтудің негізгі талаптарын қамтитын практика бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі. Бағдарлама мамандық бейінін, кәсіпорынның сипатын, ұйымның – практикадан өту орнын ескере отырып, кафедрамен әзірленеді, ББК отырысында талқыланады және Академиялық кеңесте бекітіледі. Практика бағдарламасында практиканың мақсаты мен міндеттері, практиканы өткізу орны, практикантқа қойылатын кәсіби талаптар, практика кезеңдерінің мазмұны, практика компоненттерін бағалау критерийлері, есеп беру құжаттарын дайындау тәртібі (тізбе, ресімдеу талаптары және т. б.) есептілік формасының үлгілері, практика бойынша есептерді қорғау мерзімдері қамтылған.

2.7.4) Практиканы ұйымдастыру барлық кезеңдерде бітірушінің дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес білім алушылардың кәсіби дағдыларды меңгеруінің үздіксіздігі мен дәйектілігін қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс.

2.7.5) Кәсіби практиканы өткізу тиісті кафедраға бекітіледі.

2.7.6) Білім алушылардың өндірістік практикасы практика базасын ұсыну туралы шарттарға сәйкес практика базасы болып табылатын кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда өткізіледі.

2.7.7) Білім алушылар академиялық күнтізбеге сәйкес өндірістік практикаға жіберіледі. Практикадан өтуге арналған білім алушылардың жолдамасы туралы бұйрық өндірістік практикадан өтуге негіз болып табылады.

2.7.8) Мамандарды даярлау бейініне байланысты практика базалары медициналық ұйымдар, ғылыми-зерттеу институттары, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметке сәйкес келетін ұйымдар болып табылады.

2.7.9) Оқу, өндірістік және кәсіптік практикаларды ұйымдастыру мен өткізу үшін университеттің кафедралары мен Кәсіптік практика және клиникалық жұмыс бөлімі жауапкершілік алады, сондай-ақ практика базалары жасалған шарттың талаптарына сәйкес, сондай-ақ ҚР Еңбек кодексіне сәйкес басшылық етеді.

2.7.10) Оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді және практикаға басшылық жасауды, оқу жоспарларын, практика бағдарламаларын орындауды және оны өткізу сапасын бақылауды жауапты кафедралар жүзеге асырады.

2.7.11) Кәсіби практикаға басшылық жасауды білікті және тәжірибелі ПОҚ жүзеге асырады.

2.7.12) Кәсіптік практикадан өтудің міндетті шарты санитарлық кітапшаның болуы болып табылады.

2.7.13) Кафедра кәсіби практика басталғанға дейін практиканттарды қажетті даярлауды ұйымдастырады: кәсіптік практика мақсаттары, міндеттері, ережелері, бағдарламасы туралы, еңбек қауіпсіздігі туралы нұсқаулық өткізеді.

2.7.14) Университет кәсіпорынмен, мекемемен білім алушылардың еңбек қауіпсіздігі және тұрмыс жағдайларын қамтамасыз етуді, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті нұсқамалар өткізуді, практиканттардың ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындауын бақылауды жүзеге асырады.

2.7.15) Практика жетекшісі білім алушылардың практика туралы есептерін тексереді, олардың жұмысы туралы пікірлер береді және білім алушылардың практикалық дайындығын жетілдіру бойынша ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын практика өткізу туралы есепті ұсынады (сауалнама).

2.7.16) Кәсіпорындағы білім алушылардың практика жетекшісі материалдарды жинауға көмек көрсетеді, нақты өндірістік жағдайларда кәсіби міндеттерді орындау сапасын бағалайды, практиканттарға практика бағдарламасы мен жеке тапсырмаларды орындау туралы мәліметтері бар кәсіби сипаттамаларды жасайды.

2.7.17) Білім алушы практикадан өту кезінде орындауы тиіс:

 • a) практика бағдарламасын толық орындау, белгіленген формада практика күнделігін жүргізуге;
 • b) еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария ережелерін оқуға және қатаң сақтауға;
 • c) практика жетекшісіне белгіленген форма бойынша барлық тапсырмаларды орындау туралы практика базасының басшысы қол қойған жазбаша есеп, күнделік беру.

2.7.18) Білім алушы практика бағдарламасында қарастырылған тапсырмаларды орындағаннан кейін практика жетекшісіне университет атынан кәсіпорын басшысының қолы қойылған практика қорытындысы бойынша жазбаша есеп береді.

2.7.19) Практиканы бақылаудың қорытынды формасы білім алушының практика туралы есебі болып табылады, ол практика барысында жиналған, талданған және жүйеленген материалды қамтиды.

2.7.20) Практика туралы есеп жауапты кафедра әзірлеген және оның отырысында бекітілген талаптарға сәйкес ресімделеді. Есепті ресімдеу үшін практиканың соңғы 2-3 күні беріледі.

2.7.21) Кәсіптік практика қорытындысы бойынша білім алушылар жауапты кафедраға есеп береді, оны практика жетекшісі тексереді және комиссия алдында қорғайды. Есепті қорғау нәтижелері белгіленген балдық рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады.

2.7.22) Есептерді қорғау жөніндегі комиссияның құрамы мен жұмыс кестесі өндірістік практика бөлімінің өкімімен практика аяқталғанға дейін 10 күн бұрын бекітіледі.

2.7.23) Практиканың міндетті компоненттерінің қатарына білім алушының еңбек тәртібін сақтауы, жиналған нақты материалдың саны мен сапасы, практика кезеңдерінің сапалы өтуі мен уақтылығы, ұсынылған есептің сапасы, студенттің комиссиядағы практика туралы есепті қорғау сапасы кіреді.

2.7.24) Кәсіби практика қорытындысы кафедрада талқыланады. Практиканың жалпы қорытындылары факультет кеңесінде, мүмкін болған жағдайда практика базалары өкілдерінің қатысуымен шығарылады.

2.7.25) Практика бойынша қорытынды ведомость ағымдағы оқу жылында жабылуы тиіс, өйткені қорытынды баға нәтижесі практика бойынша белгіленген балдық-рейтингтік әріптік баға жүйесі бойынша дифференцияланған сынақпен қорытынды баға нәтижесі басқа пәндердің нәтижелерімен қатар GPA-ға әсер етеді және студентті курстан курсқа ауыстырады. Практика бойынша қорытынды бақылау бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда студентке практиканың тиісті түрі бойынша кредиттер есептелмейді.

2.7.26) Себепсіз практикаға келмеген немесе қорытынды бақылау нәтижесінде “қанағаттанарлықсыз” деген баға алған білім алушы келесі жазғы немесе академиялық кезең ішінде ақылы негізде практиканы тапсыруға және өтуге құқылы. Белгілі себеппен практикаға келмеген жағдайда студент келесі академиялық кезеңде ақысыз негізде практикадан өтеді және тапсырады.

2.7.27) Кәсіби құзыреттерді игеру және қажетті клиникалық тәжірибе алу мақсатында, интернатурада және резидентурада оқу резидент дәрігерлердің түрлі деңгейдегі медициналық ұйымдарда тағылымдамадан өтуін қарастырады.

2.7.28) Дәрігер – интерндердің/резиденттердің тағылымдамасы мамандарды даярлаудың білім беру бағдарламаларының құрамдас бөлігі болып табылады.

2.7.29) Дәрігер – интерндердің/ резиденттердің тағылымдамадан өту түрлері, мерзімі және мазмұны интернатура және резидентура мамандықтарының білім беру бағдарламаларымен анықталады.

2.7.30) Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытумен қатар немесе жеке кезеңде өткізілетін практиканың екі түрін қамтиды:

 • a) педагогикалық;
 • b) зерттеу.

2.7.31) Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту әдістемесінің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте магистранттар университеттің қалауы бойынша бакалавриат бағдарламаларына сабақ өткізуге тартылады.

2.7.32) Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен танысу, эксперименттік мәліметтерді өңдеу және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі.

2.7.33) Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы өндірістік тәжірибені қамтиды.

2.7.34) Өндірістік тәжірибе оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту, магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдыларды, құзыреттілікті және кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында жүргізіледі.

2.7.35) Зерттеу (өндірістік) практикасының мазмұны диссертациялық (жобалық) зерттеудің тақырыбымен анықталады.

2.8. “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәні бойынша мемлекеттік емтиханды ұйымдастыру және өткізу»

2.8.1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан академиялық күнтізбеге сәйкес аралық аттестаттау кезеңінде өткізіледі.

2.8.2)”ҚазРесмедуниверситеті”МЕББМ бакалавриатының барлық мамандықтарының студенттері “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсырады.

2.8.3) Мемлекеттік емтиханды өткізуге дайындық факультет деканатымен және оқу-әдістемелік бөлімімен бірге “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” оқу пәні бойынша сабақ жүргізетін Қазақстан тарихы және гуманитарлық пәндер кафедрасы (бұдан әрі – кафедра) өткізеді.

2.8.4) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан өткізу үшін кафедра осы пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасы негізінде барлық оқу формалары мен мамандықтар үшін бірыңғай жұмыс оқу бағдарламасын әзірлейді және университеттің Академиялық кеңесімен бекітіледі.

2.8.5) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша Мемлекеттік емтиханды Өткізу формасы пәннің бекітілген силлабусына сәйкес жүзеге асырылады.

2.8.6) Мемлекеттік емтиханды өткізу формасы Ғылыми кеңестің шешімімен бекітіледі.

2.8.7) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша Мемлекеттік емтиханды өткізу және қабылдау мақсатында кафедра ұсынысы негізінде ректордың бұйрығы шығарылады, күнтізбелік жылға комиссия төрағасы мен мүшелері құрамында Мемлекеттік емтихан комиссиясы құрылады.

2.8.8) МЕК төрағасының кандидатурасы және МЕК құрамы Ғылыми Кеңестің шешімі негізінде ректордың бұйрығымен бекітіледі.

2.8.9) МЕК отырыстарының кестесі академиялық күнтізбеге сәйкес жасалады және Мемлекеттік емтихан басталғанға дейін кемінде екі апта бұрын “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ ректорының бұйрығымен бекітіледі.

2.8.10) МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспайды.

2.8.11) МЕК отырыстары әр білім алушыға форма бойынша жеке хаттамамен рәсімделеді және оған отырысқа қатысқан Комиссия төрағасы мен мүшелері қол қояды.

2.8.12) “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәні бойынша Мемлекеттік емтиханды тапсыру нәтижелері оны тапсыру қарастырылған емтихан сессиясының қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.

2.8.13) Студент “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәні бойынша Мемлекеттік емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған жағдайда, ол ақылы негізде осы пәнге жазылады, келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, ағымдағы бақылау талаптарын орындайды және рұқсат алады.

2.8.14) Мемлекеттік емтихан бойынша оң бағаны көтеру мақсатында қайта тапсыру рұқсат етілмейді.

2.9. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау

2.9.1) Білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру үшін пән бойынша білімін бақылаудың мынадай түрлері қарастырылған:

 • a) ағымдағы бақылау;
 • b) аралық бақылау;
 • c) аралық аттестаттау;
 • d) қорытынды аттестаттау.

2.9.2) Ағымдық бақылау-академиялық кезең ішінде кестеге сәйкес аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы жүргізетін оқу бағдарламасына сәйкес білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексеру.

2.9.3) Аралық бақылау – академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылатын бір академиялық пәннің негізгі бөлімі (модулі) аяқталғаннан кейін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау, оның ішінде ағымдық бақылау нәтижелері мен аралық бақылау қорытындыларын университеттің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің ведомосына енгізу.

2.9.4) Пәннің ерекшелігіне байланысты ағымдық, аралық бақылаулардың түрлері, мерзімі, саны және өткізу тәртібі пәннің силлабусында көрсетіледі. Ағымдық және аралық бақылауды өткізу формасы туралы толық ақпаратты оқытушы сабақтың бірінші күні білім алушыларға жеткізеді.

2.9.5) Пәннің аралық бақылаулары бойынша үлгерімнің ең жоғарғы көрсеткіші әр аралық бақылауға 100 балдан құрайды. Аралық бақылаулардың нәтижелерін оқытушы автоматтандырылған ақпараттық жүйенің аралық бақылау ведомосына аралық бақылауды тапсырған күннен кейін үш күннен кешіктірмей енгізеді. Аралық бақылау нәтижелерін көтеру мақсатында өзгертуге рұқсат берілмейді.

2.9.6) Қорытынды бақылау (емтихан) – емтихан сессиясы (аралық аттестаттау) кезеңінде пәнді оқу аяқталғаннан кейін өткізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру. Емтихан үшін ең жоғары баға-100 балл. Білімді қорытынды бақылауға ағымдық және аралық бақылау (рейтинг) қорытындысы бойынша 50 балдан кем емес (ЖР+АБ1+АБ2 / n) жинаған білім алушылар жіберіледі.

2.9.7) Аралық аттестаттауға (емтихан сессиясына) жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады:

a) бірінші кезеңде деканат/магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығы білім беру қызметін көрсету шартының талаптарын орындаған білім алушыларды емтихан сессиясына жібереді;

b) екінші кезеңде тіркеуші кеңсе автоматтандырылған ақпараттық жүйедегі үлгерімді ағымдық және аралық бақылау нәтижелері бойынша анықталатын жіберу рейтингісінің бағасы негізінде пән бойынша емтиханға жіберуді жүзеге асырады.

2.9.8) Емтихандар саны білім алушының ЖОЖ сәйкес анықталады. Емтихан сессиясын ұйымдастыру және өткізу жауапкершілігі факультет деканына / магистратура және докторантура, резидентура бөлімінің бастығына және университет тіркеу кеңсесіне жүктеледі.

2.9.9) Білім алушылар барлық емтихандарды пәннің силлабусына және білім алушының жеке оқу жоспарына сәйкес қатаң түрде тапсыруы тиіс.

2.9.10) Әр оқу пәні бойынша емтихан өткізу формасы мен тәртібі кафедра отырысында талқыланады, ББК қаралады, Академиялық кеңесте келісіледі және университеттің Ғылыми кеңесінде бекітіледі.

2.10. Білім алушылардың білімін бағалау

2.10.1) Оқу бақылауының барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.

2.10.2) Құзыреттілікті игеру деңгейін бағалау үшін кафедралармен білім беру бағдарламасын Оқыту нәтижелері әзірленеді, олар ББК талқыланады және “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ Академиялық кеңесімен бекітіледі.

2.10.3) Қорытынды бақылау кезінде баға оқу пәні бойынша емтихан ведомосіне және білім алушының сынақ кітапшасына енгізіледі.

2.10.4) Пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің және қорытынды бақылаудың (емтихан) бағаларын қамтиды. Үлгерімді ағымдық және аралық бақылаудың бағасы (жіберу рейтингі) пән бойынша қорытынды білім бағасының 60% – нан кем емес және емтихан бағасы пән бойынша қорытынды білім бағасының 40% – нан кем емес құрайды.

2.10.5) қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі:

 • ҚБ = ЖРх0,6 + ЕБх0,4;
 • бұл ретте ЖР= (Б1 + Б2) / 2,
 • мұнда ҚБ-пән бойынша қорытынды баға;
 • ЖР-жіберу рейтингісінің бағасы;
 • Б1-бірінші бақылау бағасы;
 • Б2 – екінші бақылау бағасы;
 • ЕБ-пән бойынша емтихан бағасы.

2.10.6) Циклдік форматтағы пәндер бойынша аралық бақылау саны оқу пәнінің силлабусында көрсетіледі.

2.10.7) Қорытынды баға білім алушы қорытынды бақылау бойынша оң бағасы болған жағдайда ғана есептеледі.

2.10.8) Емтихан нәтижелерін емтихан ведомосіне сәйкес оқытушы емтихан тапсырған күні тіркеуші кеңсеге тапсырады және емтихан тапсырған күннен кейін үш күннен кешіктірмей автоматтандырылған ақпараттық жүйеге енгізіледі.

2.10.9) жекелеген блоктардан тұратын интеграцияланған пәндер бойынша аралық аттестаттауды өткізу кезінде мыналарды басшылыққа алу қажет:

a) егер білім алушы пәндер блоктарының бірі бойынша аттестатталмаған жағдайда, ол интеграцияланған пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмейді;

b) интеграцияланған пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмеген білім алушы келесі академиялық кезеңде (семестрде) немесе ақылы негізде жазғы семестрде барлық пәнді қайта оқудан өтуі тиіс.

2.10.10) Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляциялық комиссия төрағасының атына емтихан нәтижелері қойылғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ден кешіктірмей апелляциялық өтініш бере алады. Апелляция туралы өтініш деканатқа/бөлімге беріледі.

Апелляциялық комиссия бакалавриат, магистратура және резидентура бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттауды өткізу кезеңінде ректордың бұйрығымен бекітіледі.

Әр семестрдің басында кафедра меңгерушісі қызметтік жазба түрінде кафедраға бекітілген пәндер бойынша апелляция жүргізуге жауапты 2-3 оқытушының тегін береді.

Деканның/бөлім бастығының өкімімен пәндік апелляциялық кіші комиссиялар құрылады (3 адамнан кем емес), оның сапалық құрамы апелляцияланатын пәнмен анықталады. Пәндер блогы бойынша емтихан тапсырған жағдайда бір пәндік апелляциялық кіші комиссия құруға жол беріледі. Пәндік кіші комиссия құрамына апелляцияланатын пән(дер) бойынша мамандар, бақылау-өлшеу құралдарының сапасы бойынша сарапшылар, деканат/бөлім өкілдері енгізілуі мүмкін. Кафедра меңгерушілері мен тест тапсырмаларын құрастырушылар қажет болған жағдайда апелляциялық комиссия жұмысына тартылады.

Апелляцияны қарау тәртібін 2.12 тармақтан көріңіз

2.10.11) Қорытынды бақылауда (емтиханда) “FX” белгісіне сәйкес “қанағаттанарлықсыз” бағасын алған жағдайда білім алушы қорытынды бақылауды оқу пәні бағдарламасын ақылы негізде қайта өтпей қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. 2.10.12) Егер білім алушы қорытынды бақылау бойынша “FX” белгісіне сәйкес “қанағаттанарлықсыз” бағасын қайтадан алса, онда ол оқу пәні бағдарламасын қайта өтпей, қорытынды бақылауды екінші рет қайта тапсыруға құқылы. Егер білім алушы қорытынды бақылау бойынша үшінші рет “қанағаттанарлықсыз” деген баға алса (бұл жағдайда тәуелсіз – “FX” немесе “F” деген баға), онда ол академиялық үлгермеушілік үшін университеттен шығарылады және кейіннен осы пән болатын білім беру бағдарламасына (ЖББП компонентінің пәндерін қоспағанда) қайта қабылдану құқығынан айырылады. Білім алушы ЖББП пәні бойынша “қанағаттанарлықсыз” (“FX” немесе “F”) бағасын үшінші рет алған жағдайда білім алушы осы пәннің болуына қарамастан басқа білім беру бағдарламасына ауысуға немесе осы пәнді қайта меңгеру шартымен сол білім беру бағдарламасында қалуға құқылы.

2.10.13) Қорытынды бақылауды “FX” белгісіне сәйкес бағадан қайта тапсыруға аралық аттестаттау кезінде және демалыс кезеңінде кезекті академиялық кезең басталғанға дейін жіберіледі.

2.10.14) “F” белгісіне қанағаттанарлықсыз баға алған кезде білім алушы осы пәнге қайта жазылады және оны қайта меңгереді.

2.10.15) Егер білім алушы пәнді қайта оқып, “FX” белгісіне сәйкес баға алса, онда қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта тапсыру қарастырылмаған.

2.10.16) Егер элективті пән ағымдағы оқу жылында ашылмаған жағдайда, пәнді қайта оқу кезінде студент оны сол блоктан басқа элективтік пәнге ауыстыруға мүмкіндігі бар. Пәнді ауыстыру деканмен / бастықпен, эдвайзермен және тіркеуші кеңсемен келісілуі тиіс.

2.10.17) Егер білім алушы қорытынды бақылауға (емтихан) белгілі себептермен келмеген жағдайда, онда оған қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта тапсыру мүмкіндігі беріледі. Білім алушы растайтын құжаттарды (анықтама, куәлік) деканатқа / бөлімге ұсынады, соның негізінде деканат / бөлім білім алушыға емтихан тапсырудың жеке кестесі бойынша емтихан сессиясының мерзімін ұзарту туралы өкім шығарады.

2.10.18) “Академиялық адалдық кодексін” барлық оқу мерзімінде қайта бұзғаны үшін білім алушы университеттен шығарылады.

2.10.19) “Академиялық адалдық кодексі” бұзылған жағдайда пән бойынша қорытынды баға жойылады.

2.10.20) Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін сандық эквивалентке сәйкес бағалаудың әріптік жүйесі 4-кестеде келтірілген.

4кесте

Әріптік жүйе бойынша бағалау Сандық эквивалент Балдар (%дық мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
1 2 3 4
А 4,0 95-100 өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74
C 2,0 65-69 қанағаттанарлық
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 қанағаттанарлықсыз
F 0 0-24

Әріптік жүйенің бағалары білім деңгейіне байланысты латын алфавитінің А (ең жоғары баға) – F (ең төмен баға) дейінгі әріптері болып табылады.

Балдардың сандық эквиваленті ондық есептеу жүйесіндегі араб цифрлары 4,0 – ден 1,0-ге дейінгі оң бағалар және 0,5-қанағаттанарлықсыз баға болып табылады.

Бағалаудың пайыздық мазмұны пайызбен анықталады. Бұл ретте оң баға 50% – дан 100% – ға дейінгі, қанағаттанарлықсыз баға 0-ден 49% – ға дейінгі бағадан тұрады.

Дәстүрлі бағалау шкаласы “өте жақсы”, “жақсы”, “қанағаттанарлық”, “қанағаттанарлықсыз” деген бағалармен 4 балдық шкала бойынша құрылады.

Үлгерімді ағымдық бақылау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктері әрбір практикалық сабақ, білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ) үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

Емтихан бағасы (дифференциалды сынақ, аралық бақылау) білімді бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесіне сәйкес 100 баллдық шкала бойынша қойылады.

Ескерту:

* Сынақ кітапшасына әріптік және пайыздық өрнектерде қойылады

2.10.21) Білім алушының оқу кезеңіндегі GPA Тіркеу кеңсесінде барлық алдыңғы оқу кезеңіндегі білім алушылардың үлгерім деңгейінің орташа өлшенген бағасы ретінде төмендегі формула бойынша анықталады:

GPA = б1 х К1) +б2 х К2) + …. (Қб n х Кn)
К1 + К2 + … + Кn

мұнда: Қб1, Қб2, Қбn – пәндер бойынша сандық эквивалентте қорытынды бағалар; К1, К2:, Кn– оқылған пәндердің кредиттердегі көлемі;

n – барлық өткен оқу кезеңіндегі оқытылған пәндер саны.

GPA есептеу кезіндегі барлық академиялық қарыздар нөлмен есептеледі (ҚБ=0).

2.10.22) Жазғы семестр қосымша оқуға деген қажеттілікті қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою үшін (бітіру курсын қоспағанда) өткізіледі.

2.10.23) Бұл ретте академиялық қарыздарды немесе оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықтарды жою және қосымша оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады.

2.10.24) Жазғы семестрдің ұзақтығы кемінде 6 аптаны құрайды.

2.10.25) Жазғы семестр аясында кредиттерді игеруге рұқсат етіледі: бакалавриат бағдарламалары бойынша 11 кредиттен артық емес; магистратура және резидентура бағдарламалары бойынша 9 кредиттен артық емес.

2.11. Қорытынды аттестаттау

2.11.1) Бакалавриат, резидентура және магистратура бағдарламаларының білім алушыларын қорытынды аттестаттау университеттің Ғылыми кеңесі бекіткен формалар бойынша жүргізіледі, олардың өткізілу мерзімі мен ұзақтығы академиялық күнтізбемен және білім беру бағдарламаларының оқу жоспарларымен қарастырылған. Резидентурада қорытынды аттестаттауды өткізу формаларын уәкілетті орган айқындайды, оның ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбемен және резидентураның білім беру бағдарламаларының оқу жоспарларымен қарастырылған.

2.11.2) Білім алушыларды қорытынды аттестаттау білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік/кешенді емтихан тапсыру және/ немесе дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау формасында өткізіледі.

2.11.3) Қорытынды аттестаттауға білім беру бағдарламасының, оқу жоспарының, Жеке оқу жоспарының МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған білім алушылар жіберіледі.

2.11.4) Білім беру бағдарламасының, оқу жоспарының, жеке оқу жоспарының, теориялық игерудің оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші академиялық жылдың білім алушысы жазғы семестрден өтпей теориялық оқудың қайта академиялық кезеңіне қалады.

2.11.5) Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу үшін білім беру бағдарламалары немесе жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыттары бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы құрылады. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу үшін бакалавриаттың, магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы және интернатура, резидентура мамандықтары бойынша біліктілік комиссиясы құрылады.

2.11.6) МАК төрағасы мен құрамы университет ғылыми кеңесінің шешімі негізінде университет ректоры бұйрығымен ағымдағы оқу жылының 10 қаңтарынан кешіктірмей бекітіледі және ағымдағы күнтізбелік жыл бойы әрекет етеді. МАК сандық және сапалық құрамы университеттің ғылыми кеңесімен қаралады және бекітіледі. Біліктілік комиссиясына кемінде 7 мүше кіреді. Денсаулық сақтау министрлігі, кәсіби қауымдастықтар өз өкілдерінің ұсынысы бойынша бастамаларға құқылы.

2.11.7) МАК жұмыс кестесін Оқу үдерісін жоспарлау және бақылау бөлімі жасайды, университеттің академиялық қызмет жөніндегі проректоры бекітеді және МАК жұмысы басталғанға дейін екі апта бұрын хабарланады.

2.11.8) Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу университет ректорының бұйрығымен тізімдік құрам түрінде тегін, атын, әкесінің атын, білім беру бағдарламаларын және білім алушыларды даярлау бағыттарын көрсете отырып ресімделеді.

2.11.9) Бакалавриат, магистратура және резидентура мамандықтары бойынша кешенді емтихан бітіруші кафедра әзірлеген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Кешенді емтихан бағдарламасы Академиялық кеңесте қаралады және университет Ғылыми кеңесінде бекітіледі.

2.11.10) Интернатура және резидентура мамандықтары бойынша кешенді біліктілік емтиханын уәкілетті орган анықтайды.

2.11.11) Бакалавриатта кешенді емтихан, егер дипломдық жұмыс (жоба) білім беру бағдарламасында қарастырылған жағдайда, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудан 2 апта бұрын өткізіледі. Магистратурада кешенді емтихан магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғаудан 1 ай бұрын өткізіледі.

2.11.12) Тіркеу кеңсесі қорытынды аттестаттау басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей МАК-қа білім алушының жеке оқу жоспарын орындағаны, барлық пәндер бойынша алған бағалары, олардың көлемі мен кәсіптік практикалардың түрлері туралы және оқудың барлық кезеңінде үлгерімнің орташа балының шамасын есептей отырып, анықтаманы (жиынтық ведомость) және білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрықты ұсынады.

2.11.13) Тестілеу формасында кешенді емтихан өткізу кезінде жеке хаттаманы ресімдеу үшін емтихан ведомосы негіз болып табылады.

2.11.14) кешенді емтиханның нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляцияны ол емтиханның нәтижесі қойылғаннан кейін келесі жұмыс күні сағат 13.00-ден кешіктірмей береді.

2.11.15) Апелляцияны өткізу үшін университет ректорының бұйрығымен біліктілігі білім беру бағдарламаларының бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар қатарынан апелляциялық комиссия құрылады.

2.11.16) мемлекеттік / кешенді емтихан тапсырған білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберіледі.

2.11.17) Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) және магистрлік диссертацияларды (жобаларды) бітіруші кафедралар /деканат плагиат тұрғысынан тексереді.

2.11.18) Бағдарламалар білім алушылары дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей, магистрлік диссертацияның (жобаның) екі аптасы ішінде келесі құжаттарды МАК ұсынады:

 • a) дипломдық жұмыстың (жобаның) немесе магистрлік диссертацияның (жобаның) ғылыми жетекшісінің “қорғауға жіберіледі” немесе “қорғауға жіберілмейді” деген дәлелді қорытындысы берілген пікірі»;
 • b) дипломдық жұмысқа (жобаға), магистрлік диссертацияға (жобаға) берілген рецензия, онда қорғауға ұсынылған дипломдық жұмыстың (жобаның), магистрлік диссертацияның (жобаның) жан-жақты сипаттамасы және білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағасы көрсетілген дәлелді қорытындысы мен “бакалавр” немесе “магистр” дәрежесін беру мүмкіндігі немесе тиісті білім беру бағдарламасы немесе дайындау бағыты бойынша біліктілік беріледі;
 • c) бітіруші кафедраның қорғауға ұсыныстар туралы шешімі (кафедра отырысының хаттамасынан көшірме);
 • d) дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) плагиатқа тексеруден өткендігі туралы анықтама.

2.11.19) Магистрантқа кем дегенде бір жарияланым және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда бір баяндама болған жағдайда қорғауға рұқсат етіледі.
2.11.20) Дипломдық жұмыстың (жобаның), магистрлік диссертацияның (жобаның) ғылыми жетекшісі ғылыми кеңес шешімі негізінде тақырыпты көрсете отырып, әрбір білім алушыға Университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.

2.11.21) Егер ғылыми жетекші “қорғауға жіберілмейді” деген теріс қорытынды берген жағдайда, білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілмейді.

2.11.22) Диплом жұмысын (жобасын) рецензиялауды біліктілігі қорғалатын диплом жұмысының (жобасының) бейініне сәйкес келетін ұйымдардың сыртқы мамандары жүзеге асырады.

Магистрлік диссертацияны (жобаны) рецензиялауды біліктілігі қорғалатын магистрлік диссертацияның (жобаның) бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы бар сыртқы мамандар жүзеге асырады.

Білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға рецензенттің оң және теріс қорытындысы болған жағдайда да жіберіледі.

2.11.23) Дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері МАК отырысының хаттамаларына қол қойылғаннан кейін олар өткізілген күні жарияланады.

2.11.24) Кешенді емтихан және дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері бойынша білім алушының теориялық, ғылыми және практикалық дайындық деңгейін, сондай-ақ ғылыми жетекшінің және рецензенттің пікірлерін ескере отырып, білім алушылардың білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша бағалар қойылады.

2.11.25) Дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері хаттамамен ресімделеді, ол әрбір білім алушыға жеке толтырылады. Хаттаманы комиссия құрамында бекітілген және дауыс беру құқығы жоқ МАК хатшысы толтырады.

2.11.26) Кешенді емтихан бағасы, дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау туралы, сондай-ақ “бакалавр” және “магистр” дәрежесін беру немесе біліктілікті беру және диплом беру туралы шешімді МАК жабық отырысында отырысқа қатысқан МАК мүшелерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Дауыс саны тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

2.11.27) Белгілі себептермен қорытынды аттестаттауға келмеген білім алушы МАК төрағасының атына еркін формада өтініш жазады, белгілі себебін растайтын құжатты ұсынады және оның рұқсатымен МАК-тың жұмыс кезеңінде емтихан тапсырады немесе дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғайды.

2.11.28) Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулық жағдайы туралы МАК ұсынылған құжаттар қаралмайды.

2.11.29) Оң бағаны арттыру мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға және дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жол берілмейді.

2.11.30) Кешенді емтиханды қайта тапсыруға, сондай-ақ дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қайта қорғауға, “қанағаттанарлықсыз” баға алған тұлғаларға қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат етілмейді.

2.11.31) Қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушы келесі оқу жылында қорытынды аттестаттау кезеңі басталғанға дейін бір ай бұрын университет ректорының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өтініш жазады.

Қайта қорытынды аттестаттауға жіберу университет ректорының бұйрығымен ресімделеді.

2.11.32) Қайта қорытынды аттестаттауға жіберу үшін білім алушыға мемлекеттік қорытынды аттестаттаудан өту үшін қажетті мерзімге университеттің білім алушылары қатарына қайта қабылдану қажет.

Білім алушыны қайта қорытынды аттестаттау ол алдыңғы қорытынды аттестаттаудан ақылы негізде қанағаттанарлықсыз баға алған формалар бойынша ғана жүргізіледі.

Резидентура бағдарламаларының білім алушылары үшін қайта қорытынды аттестаттау тиісті білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған сәттен бастап үш жыл ішінде екі реттен артық емес рұқсат етіледі.

2.11.33) Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасын меңгергенін растаған білім алушыға аттестаттау/біліктілік комиссиясының шешімімен “бакалавр” немесе “магистр” дәрежесі беріледі, интерндер мен резиденттерге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік беріледі және ақысыз негізде диплом қосымшасымен беріледі.

2.11.34) Диплом қосымшасында (транскрипт) барлық оқу пәндері, ғылыми-зерттеу және эксперименталды-зерттеу жұмыстары, кәсіптік практикалар түрлері, академиялық кредиттерде олардың көлемі көрсетілген қорытынды аттестаттау бойынша балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша соңғы бағалар көрсетіледі.

2.11.35) Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы бойынша А, А – “өте жақсы”, В-, В, В+, С+ “жақсы” деген бағаға емтихан тапсырған және үлгерімінің орташа балы (GPA) 3,5 төмен емес білім алушы, сондай-ақ кешенді емтихан тапсырған немесе диплом жұмысын (жобасын) А, А – “өте жақсы” деген бағаға қорғаған білім алушыға үздік диплом (оқытудың қосымша түрлері бойынша бағаларды есепке алмағанда) беріледі.

2.11.36) Оқудың барлық кезеңінде емтихан тапсырған немесе қайта тапсырған білім алушы үздік диплом ала алмайды.

2.11.37) Қорытынды аттестаттау нәтижелері негізінде жоғары білімнің тиісті білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен білім алушыға, “бакалавр” дәрежесін беру немесе тиісті білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік беру туралы университет ректорының бұйрығы шығарылады.

2.11.38) Қорытынды аттестаттау бойынша “қанағаттанарлықсыз” бағасын алған білім алушы “білім беру бағдарламасының талаптарын орындамаған” және “дипломдық жұмысты (жобаны) немесе магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамаған немесе кешенді емтихан тапсырмаған” деп ректордың бұйрығымен университеттен шығарылады.

2.11.39) Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын аяқтаған бітірушілердің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), білім беру бағдарламаларын және Университет ректорының қолы қойылып берілген дипломдардың нөмірлерін көрсете отырып, бітірушілердің тізімі білім беру саласындағы уәкілетті органға тиісті бұйрық шыққаннан кейін бір ай мерзімде ұсынылады, сондай-ақ ЖОО сайтында орналастырылады.

2.12. Апелляцияны қарау тәртібі

2.12.1) Студент пән бойынша қорытынды бақылау (емтихан) нәтижесімен келіспеген жағдайда деканатқа белгіленген үлгіде апелляциялық комиссия төрағасының атына факультет деканының визазымен апелляцияға өтініш береді. Өтініште пән мен емтихан кезеңі (тестілеу, жазбаша, ауызша немесе практикалық дағдыларды қабылдау) көрсетіледі.

2.12.2) Апелляциялық комиссия отырысының мерзімділігі білім алушылардың апелляцияға берген өтініштерінің болуымен және санымен анықталады. Отырыстарды өткізу уақытын апелляциялық комиссия төрағасы белгілейді.

2.12.3) Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспейтін студент емтихан бағасы қойылғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей (сағат 13.00-ге дейін) апелляция береді.

2.12.4) Апелляция білім алушы тест сұрақтарының дұрыс еместігін немесе ауызша/жазбаша емтихан тапсыру кезінде, пәннің оқу бағдарламасына сәйкес еместігін көрсеткен жағдайда ғана қаралады.

2.12.5) Кафедралар мен студенттерді апелляцияны өткізу күні туралы хабардар етуге декан жауапты болады.

2.12.6) Апелляция өтініш берілген сәттен бастап 3 күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

2.12.7) Интеграцияланған емтихан бойынша Апелляциялық комиссия отырысында тек білім алушының өтінішінде көрсетілген пәндер блогы бойынша жауапты оқытушының қатысуы қажет.

2.12.8) Емтиханның екінші кезеңінің апелляциясы кезінде апелляциялық комиссия мүшелері бейне-бақылау мазмұнын қарастырады.

2.12.9) Егер апелляциялық комиссия отырысының шешімімен білім алушыға қорытынды балл қайта қаралса, онда апелляциялық хаттама ресімделеді, онда апелляциялық комиссия төрағасы мен мүшелері өз қолын қояды.

2.12.10) Апелляция нәтижелері бар апелляциялық хаттама тіркеу кеңсесіне беріледі, онда “апелляцияны есепке ала отырып” деген бағана бар ведомость ресімделеді.

2.12.11) Қойылған баға мәселесі бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда апелляциялық комиссия шешімі көпшілік дауыспен ашық дауыс беру жолымен қабылданады.

2.12.12) Білім алушы апелляция тағайындалған күні келмеген жағдайда қайта қаралмайды.

2.12.13) Бір сұрақ бойынша апелляция қайта жүргізілмейді.

2.12.14) Апелляциялық комиссияның жұмысын ұйымдастыруға, апелляцияларды қарау ережелерін сақтауға, апелляциялық комиссия мүшелерінің қызметіне апелляциялық комиссияның төрағасы жауапты болады.

2.13. Профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылардың академиялық ұтқырлығы

2.13.1) Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) академиялық кредиттер түрінде игерген білім беру бағдарламаларын, пәндерін (модульдерін) міндетті түрде қайта сынақ ретінде тапсыра отырып өз жоғары оқу орнына немесе басқа жоғары оқу орнына білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру;

2.13.2) Академиялық ұтқырлықтың мақсаты университеттің халықаралық білім беру кеңістігіне инновациялық, әлемдік білім беру ресурстарын пайдалану және ең үздік әдістемелер мен тәжірибелерді қолдану арқылы кірігуі болып табылады.

2.13.3) Академиялық ұтқырлық міндеттері:

 • а) бірлескен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;
 • b) ішкі және сыртқы интеграциялық байланыстарды орнату және әлемдік білім беру ресурстарын пайдалану;
 • c) білім алушылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету;
 • білім беру және ғылыми зерттеулер сапасын арттыру;
 • еуропа өңірінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы қазақстандық дипломдардың айырбасталымдылығын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау;
 • e) “Қазақстан-Ресей медициналық университеті” МЕББМ білім беру нарығындағы беделін нығайту.

2.13.4) “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ академиялық ұтқырлық бағдарламалары келісімдермен белгіленген шарттар мен талаптарды ескере отырып, шетелдік және отандық серіктес-жоғары оқу орындарымен, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық туралы келісімдер шеңберінде іске асырылады. Бүгінгі таңда университет серіктес-жоғары оқу орындарымен ынтымақтастыққа ие.

2.13.5) Академиялық ұтқырлық бағдарламасының болуы туралы ақпарат университеттің ресми сайтында, әлеуметтік желілерде, сондай-ақ университеттің ақпараттық стендтерінде орналастырылады және қажеттілігіне қарай өзектіленеді.

2.13.6) Келесі академиялық ұтқырлық бағдарламалары қарастырылған:

 • a) білім алушыларға, ПОҚ және қызметкерлерге арналған алмасу бағдарламалары (сыртқы және ішкі);
 • b) университет білім алушылары үшін қосдипломды оқыту бағдарламалары;
 • c) қысқа мерзімді бағдарламалар (тағылымдамалар, қысқы және жазғы мектептер).

2.13.7) Академиялық ұтқырлық бағдарламасының қатысушылары бола алады:

 • a) білім алушылар, күндізгі оқу бөлімінде оқитын 1 курс / оқу жылы аяқталғаннан кейін, академиялық қарызсыз және GPA деңгейі 3,0-ден төмен емес;
 • b) магистранттар (ғылыми-педагогикалық бағыттағы), оқудың бірінші семестрі аяқталғаннан кейін, академиялық қарызсыз.
 • с) резиденттер, бірінші оқу жылы аяқталғаннан кейін, академиялық қарызсыз.

2.13.8) Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелге оқуға жіберу үшін білім алушылар халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөліміне келесі құжаттарды тапсырады:

 • a) білім алушының форма бойынша өтініші;
 • b) эссе негіздеме
 • c) ұсыныс хаттар;
 • d) жеке оқу жоспары;
 • e) транскрипт көшірмесі (білім алушы үшін);
 • f) сауалнама;
 • g) аттестат (нотариалды куәландырылған көшірмесі);
 • h) медициналық анықтама;
 • і) үміткердің ата-анасының (қамқоршыларының, заңды өкілдерінің) академиялық ұтқырлық аясында шетелде оқу үшін екі айдан астам мерзімге жіберілуіне (18 жасқа толмаған тұлғаларға) жазбаша келісімі.

2.13.9) Оқытушылар білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мақсатында академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқуға жіберіледі.

2.13.10) Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқуға конкурстан өткен үміткерлерді жіберу мерзімдері әр жағдайда оқу елінде академиялық кезеңнің басталуына сәйкес жеке анықталады.

2.13.11) Академиялық ұтқырлық бағдарламасы (алмасу және қос дипломды оқу бағдарламалары) аясында оқыған және кредиттерді игерген студенттер мен магистранттарға университеттің білім беру бағдарламасының бекітілген оқу жоспарына сәйкес кредиттер мен пәндерді қайта сынақ ретінде тапсыру жүзеге асырылады. Игерілген пәндер мен кредиттерді қайта сынақ ретінде тапсыру туралы өкімді деканат қалыптастырады және одан әрі жұмыс істеу үшін тіркеу кеңсесіне ұсынады.

2.13.12) Университетте халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламаларын үйлестіру және мониторингтеуді “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ білім алушыларының академиялық ұтқырлық туралы Ережесіне сәйкес халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөлімі жүзеге асырады.

2.14. Білім алушыларды университеттен шығару

2.14.1) “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ білім алушысы университеттен шығарылуы мүмкін:

 • a) өз еркімен;
 • b) басқа жоғары оқу орнына ауысуына байланысты;
 • c) академиялық үлгермеушілік үшін;
 • d) академиялық демалыстан қайтып оралмаған ретінде;
 • e) “Академиялық адалдық кодексін” бұзғаны үшін (қайта қабылдау құқығынсыз);
 • f) оқу ақысын төлемегені үшін;
 • g) «ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ ішкі тәртіп ережелерін және Жарғысын бұзғаны үшін;
 • h) университетпен байланысты жоғалтқаны үшін (сабаққа кіріспеген ретінде, сабақтың 50% болмауы).

2.14.2) Білім беру бағдарламасының талаптарын орындамаған білім алушыға оқуын аяқтамағандығы туралы академиялық анықтама беріліп, университеттен ректордың бұйрығымен шығарылады.

2.14.3) Университеттен шығарылған білім алушылар, білім гранттарының иегерлері, басқа жоғары оқу орнына ауысуына байланысты шығарылған жағдайда мемлекеттік білім гранттарынан айырылады.

2.14.4) Мемлекеттік білім беру грантынан айырылғандар грант төлемін өтейді.

2.15. Академиялық демалыс беру

2.15.1) Академиялық демалыс – білім алушылар медициналық көрсеткіштер бойынша немесе ҚР Қарулы күштерінде мерзімді әскери қызметке байланысты өз оқуын уақытша үзетін кезең.

2.15.2) Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы университет ректорының атына өтініш береді және растайтын құжаттарды ұсынады.Өтініш университеттің тиісті деканатына беріледі.

2.15.3) Академиялық демалыс білім алушыларға келесі негізде беріледі:

 • a) дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) ауруы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге қорытындысы;
 • b) әскери қызметке шақыру туралы;
 • c) бала туылса немесе асырап алынса үш жасқа толғанға дейін;
 • d) жүктілік және босану бойынша.

2.15.4) Тіркеу кеңсесі ұсынған құжаттар негізінде үш жұмыс күні ішінде білім алушыға академиялық демалысты бастау және аяқтау мерзімін көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады.

2.15.5) Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесін Тіркеу кеңсесі осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жібереді.

2.15.6) Академиялық демалыстан шығу білім алушының университет ректорының атына берген өтініші негізінде жүзеге асырылады. Өтінішке білім алушының денсаулық жағдайы туралы ДКК анықтамасы, оқуды жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытынды беріледі.

2.15.7) Ұсынылған құжаттар негізінде үш жұмыс күні ішінде тіркеу кеңсесі білім алушының академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады.

2.15.8) Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру гранты негізінде білім алушы академиялық демалыстан шыққан кезде осы бұйрықтың көшірмесі үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі тіркеу кеңсесіне жіберіледі. Егер мемлекеттік білім гранты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын болса, тиісті сома мен қаржыландыру шарттарын түзету үшін бұйрықтың көшірмесі білім саласындағы жергілікті атқарушы органдарға қосымша жіберіледі.

2.15.9) Академиялық демалыстан оралған кезде білім алушы осы демалысты ресімдеген курстан (академиялық кезеңнен) оқуын жалғастырады. Білім алушы эдвайзермен бірге өзінің ЖОЖ қалыптастырады, оны декан / бөлім бастығы бекітеді және тіркеу кеңсесімен келіседі.

2.15.10) Егер академиялық демалыс немесе академиялық демалысқа кету күні академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес келмесе, студент ағымдық, аралық бақылау және аралық аттестаттау бойынша тапсырмаларды орындау немесе жазғы семестрде студент аяқтамаған пәндерді игеру және тапсырудың жеке кестесімен қамтамасыз етіледі (ақылы негізде).

2.16. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі.

2.16.1) Білім алушыларды басқа жоғары оқу орындарынан “Қазақстан-Ресей медициналық университеті” МЕББМ ауыстырудың негізгі шарты олардың осы жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру мүмкіндігі болып табылады.

2.16.2) Білім алушыларды “Қазақстан-Ресей медициналық университеті” МЕББМ тиісті оқу нысандары мен мамандықтарға ауыстыру және қайта қабылдау осы академиялық саясатқа сәйкес жүргізіледі.

2.16.3) Университет білім алушыларының қатарына ауыстыру және қайта қабылдау білім алушының демалыс кезеңінде берген өтініші негізінде жүргізіледі.

2.16.4) Білім алушылардың ауысу және қайта қабылдау туралы өтінішін декан / бөлім бастығы қабылдайды және қарайды, академиялық айырмашылық және пәндерді қайта есептеу белгіленеді, әрі қарай университеттің академиялық қызмет жөніндегі проректоры бекітеді.

2.16.5) Білім алушы қайта қабылдау немесе ауыстыру туралы өтінішке келесі құжаттарды қоса береді:

 • a) оқу ісі жөніндегі проректордың немесе тіркеу кеңсесінің қолы және мөрі бар транскрипттің немесе академиялық анықтаманың түпнұсқасы;
 • b) білім туралы аттестаттың немесе бұрынғы білімі туралы құжаттың көшірмесі
 • c) ҰБТ сертификатының көшірмесі;
 • d) арнайы психометриялық емтиханнан өту туралы куәлік.

Мемлекеттік білім беру гранты негізінде білім алушылар қосымша мемлекеттік білім беру грантын беру туралы куәліктің көшірмесін қоса береді.

2.16.6) Білім алушының жеке оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламасының бірінші академиялық кезеңін толық ауыстыру немесе қайта қабылдаудың міндетті шарты болып табылады.

2.16.7) Білім алушының толық ауыстыру немесе қайта қабылдаудың басты шарты осы білім беру бағдарламасы бойынша қажетті пререквизиттердің болуы табылады.

2.16.8) Білім алушы мемлекеттік білім гранты негізінде басқа ЖОО-дан ауысқан жағдайларды қоспағанда, қайта қабылдау және ауыстыру тек ақылы негізде жүргізіледі.

2.16.9) Бұрын игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, игерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, кредиттер санын салыстыру негізінде жүзеге асырылады.

2.16.10) Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде қорытынды бақылау түріндегі айырмашылық назарға алынбайды.

2.6.11) Сынақ ең төменгі D (1,0; 50%) ең жоғарғы А-ға (4,0; 95-100%) дейінгі диапазонда төрт балдық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес келетін білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесіне теңестіріледі.

2.16.12) Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде факультет деканы білім беру бағдарламасының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты анықтайды.

2.16.13) Пәндердегі академиялық айырмашылықты анықтағаннан кейін тіркеу кеңсесі академиялық айырмашылықты белгілеу және бұрын оқыған пәндерді қайта есептеу туралы бұйрық шығарады.

2.16.14) Деканат / бөлім білім алушыны осы бұйрықпен қол қойғызып хабардар етеді.

2.16.15) Шетелдік білім беру ұйымынан білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама, транскрипт), сондай-ақ алдағы білім беру деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.

2.16.16) Білім берудің алдыңғы деңгейіндегі құжат (орта білім туралы шетелдік аттестат, диплом) білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау ережелерінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында білім беру процедурасынан өтуі тиіс.

2.16.17) Білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқу нысанынан екіншісіне, университет ішінде ауыстыру осыған ұқсас талаптар бойынша ақылы негізде жүзеге асырылады. Жеке оқу жоспарларында пайда болған академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы ағымдағы академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде қажетті пәндерге тіркеледі.

2.16.18) Оқуға қайта қабылдау немесе ауыстыру туралы бұйрық шыққаннан кейін білім алушыларға білім беру қызметін көрсетуге шарт жасалады.

Білім беру гранты бойынша білім алушы студент білім беру грантын сақтай отырып басқа ЖЖОКБҰ ауыса алады. Резиденттерді басқа ЖЖОКБҰ ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады.

2.16.19) Білім беру гранты бойынша білім алушыны “ҚазРесмедуниверситетінен” МЕББМ басқа ЖОО-ға – ауысу келесі тәртіппен жүзеге асырылады:

 • a) басқа ЖОО-ға ауысқысы келетін білім алушы университет ректорының атына ауысу туралы өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алғаннан кейін оны қызықтыратын ЖОО-ның басқарушы басшысына жүгінеді; ауыстыру келесі тәртіппен жүзеге асырылады;
 • b) қабылдаушы жоғары оқу орны басшысының атына ауысу туралы өтінішке оқу ісі жөніндегі проректор және тіркеу кеңсесі қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипттің, білім беру гранты иегері куәлігі, оқыған университет ректорының атына жазылған өтініш (басшының қолы мен мөрі) қоса беріледі;
 • c) қабылдаушы тараптың деканы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық айырмашылығын анықтайды және меңгерген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес және тіркеу кеңсесі келісімі бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;
 • d) ректордың, академиялық қызмет жөніндегі проректордың және тіркеу кеңсесі, факультет деканының визаларына сәйкес білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады.

2.16.20) Білім алушы ауысатын университет ректоры бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушы оқыған ұйымға жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау жібереді. Сұранымға білім алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

2.16.21) Білім алушы бұрын оқыған университет ректоры, сұраудан кейін «басқа ЖОО-на (ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды” деген тұжырыммен оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және оқудан шығару туралы бұйрық шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушының жеке ісін қабылдайтын ЖОО-ға жібереді. Білім алушы бұрын оқыған ЖОО транскрипттің көшірмесі, сынақ кітапшасы, студенттік билеті және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады.

2.16.22) Білім беру гранты негізінде білім алушыны бір жоғары оқу орнынан екіншісіне ауыстыру кезінде қабылдаушы ЖОО-ның басшысы білім беру саласындағы уәкілетті органға және тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісіне білім алушыны оқуға қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесін оның атына жазылған білім беру гранты куәлігінің көшірмелерімен бірге жоғары оқу орындарын қаржыландыру көлемін түзету үшін ұсынады.

2.17. Курстан курсқа көшіру. Қайта оқу курсы

2.17.1) Белгіленген GPA балын жинаған және білім беру бағдарламасының қажетті пререквизиттерін оң меңгерген білім алушылар университет ректорының бұйрығымен келесі оқу курсына ауыстырылады. Курстан курсқа ауысу үшін талап етілетін GPA балын оқу жылының басында Ғылыми кеңес белгілейді.

2.17.2) GPA белгіленген балын ала алмаған білім алушы қайта оқу курсына қалдырылады. Қайта оқудан бас тартқан жағдайда білім алушы өз еркімен оқудан шығуға құқылы.

2.17.3) Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі ауысу балын алмаған білім алушыға өзінің орташа үлгерім балын GPA арттыру мақсатында жазғы семестрде жеке пәндерді ақылы негізде (мемлекеттік емтихан тапсырылатын “Қазақстанның қазіргі заман тарихы” пәнін қоспағанда) қайта оқуға және олар бойынша қайта емтихан тапсыруға мүмкіндік беріледі.

2.17.4) Қайта оқу курсына қалдырылған білім алушының бұрын қабылданған Жеке оқу жоспары бойынша оқуға немесе жаңа жеке оқу жоспарын қалыптастыруға құқығы бар.

2.17.5) Қайта оқу курсына қалдырылған білім алушы қайта оқу пәндерін тек ақылы негізде ғана меңгереді.

2.17.6) Қайта оқу курсына қалдырылған мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері білім беру грантынан айырылады және одан әрі оқуын тек ақылы негізде жалғастырады.

2.17.7) Мемлекеттік білім грантының иегері, GPA ауысу балын жинаған және келесі курсқа академиялық қарызбен пререквизиттер болып табылмайтын пәндер бойынша ауыстырылған білім алушылар мемлекеттік білім грантынан айырылмайды. Бұл жағдайда білім алушылар қарыздары бойынша, ақылы негізде пәндерді қайта оқып, емтихан тапсыруы тиіс.

2.18. Мемлекеттік стипендияларды төлеу тәртібі

2.18.1) “ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ білім алушыларына мемлекеттік стипендияларды төлеу “Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу ережесі және мөлшері”туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 266 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

2.18.2) Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай – ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған, емтихандық сессия (аралық аттестаттау) нәтижелері бойынша “жақсы”, “өте жақсы” (А, А – “өте жақсы”, В+, В -, С+ “жақсы”) бағаларына сәйкес баға баламасын алған студенттерге, интерндерге, резиденттерге, магистранттарға тағайындалады және төленеді.

2.18.3) мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бірінші курсқа (бірінші оқу жылы) қабылданған студенттерге, магистранттарға бірінші семестрде мемлекеттік стипендия тағайындалады және бірінші семестр бойы ай сайын төленеді. Келесі семестрлерде студенттерге мемлекеттік стипендия өткен семестр үшін білім алушылардың емтихандық сессиясының(аралық аттестаттау) қорытындысы бойынша тағайындалады және төленеді.

2.18.4) Резидентура тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия оқудың барлық мерзіміне тағайындалады.

2.18.5) Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын көзі көрмейтін мүгедектерге, естімейтін мүгедектерге, жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық қарызы немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз бағалары болмаған жағдайда төленеді.

2.18.6) Көзі көрмейтін мүгедектер мен есту қабілеті нашар мүгедектер, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) балалар, сондай-ақ емтихан сессиясының нәтижелері бойынша тек “өте жақсы” деген бағалары бар білім алушылар жоғары мемлекеттік стипендия алуға құқылы.

2.18.7) Мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға жазғы емтихан сессиясының немесе білім алушыларды аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша мемлекеттік стипендия жазғы демалыс кезеңінде екі ай (шілде, тамыз) үшін жиынтық төленеді.

2.18.8) Университет белгілеген мерзімде сынақ пен емтихан тапсырмаған студенттерге, интерндерге, магистранттарға дәлелді себептермен (ауру, отбасылық жағдай, дүлей апаттар), университет басшылығы білім алушыларға растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін сынақтар мен емтихандарды тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді, одан кейін оларға білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және төлеу Ережелерінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік стипендия тағайындалады.

2.18.9) Басқа оқу орнынан “Қазақстан-Ресей медициналық университеті” МЕББМ ауыстырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспарларындағы айырмашылықты жойғаннан кейін осы Ережемен белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.

2.18.10) Білім алушы академиялық демалыста болған кезеңде медициналық қорытынды (дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы) негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, мемлекеттік стипендия төленбейді.

2.18.11) Академиялық демалыстан қайтып оралған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу білім алушылардың алдағы (кезекті) емтихан сессиясының немесе аралық аттестаттаудың қорытындылары бойынша және оқу жоспарларында айырмашылық болмаған жағдайда осы Ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

2.18.12) Туберкулезбен ауыратын білім алушыларға, тиісті медициналық қорытындысы болған жағдайда мемлекеттік стипендия еңбекке жарамсыздық кезеңі үшін, бірақ еңбекке жарамсыздық басталған күннен бастап он айдан аспайтын мерзімге белгіленеді және төленеді.

2.18.13) Білім алушыларға жүктілігі мен босануы бойынша демалыс кезеңінде мемлекеттік стипендия Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген барлық мерзім ішінде жүктілігі мен босануы бойынша демалысқа кеткенге дейін белгіленген мөлшерде төленеді.

2.18.14) Білім алушының бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыста болуы кезеңінде мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.

2.18.15) Стипендияларды тағайындау білім алушылардың үлгерімін бақылау жүктелген бөлімше басшысының қызметтік хаты (ұсынымы) негізінде ректордың немесе оның орнындағы адамның бұйрығымен жүргізіледі.

2.18.16) Жеке тұлғаларға стипендиялар төлеу олардың сомаларын университетпен шарт жасасқан банктің ағымдағы шотына аудару жолымен жүзеге асырылады.

2.18.17) Мемлекеттік стипендияларды төлеу тоқтатылады:

 • a) оқудан шығару (шығару) себептеріне қарамастан, білім алушы университеттен шығарылған (шығарылған) жағдайда;
 • b) білім алушы қайтыс болған жағдайда;
 • c) бітіру туралы бұйрық шыққан күннен бастап оқуды аяқтағаннан кейін.

2.19. Оқу төлемақысы

2.19.1) Мамандықтар мен деңгейлер бойынша оқыту құны “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ ректорының бұйрығы негізінде құрылады.

2.19.2) Оқу ақысы білім беру қызметін көрсету шартының талаптарына сәйкес 4 рет төленеді.

2.19.3) Әлеуметтік жеңілдіктер (оқуға жеңілдік, ай сайынғы/тоқсан сайынғы төлем және т.б.) білім алушыларға университеттің әлеуметтік комиссиясы отырысының шешімі негізінде беріледі. Әлеуметтік комиссияның отырысы оқу жылының басында бір рет өткізіледі.

2.19.4) Оқу ақысын төлеу үдерісін үйлестіру деканаттың құзыретінде.

2.20. Шетелдік білім алушыларды оқуға қабылдау тәртібі

2.20.1) Шетелдік білім алушыларды “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ оқуға қабылдау тәртібі «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №111 Қаулысына сәйкес жүргізіледі.

2.20.2) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде егер олар осы деңгейдегі білімді әскери, арнайы оқу орындарын қоспағанда, алғаш рет алатын болса тегін жоғары білім алу құқығы беріледі.

2.20.3) Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен анықталады.

2.20.4) “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ түсетін тұлғаларды қабылдау олардың өтініштері бойынша конкурстық негізде сертификат балдарына сәйкес жүзеге асырылады.

2.20.5) Шетел азаматтарын “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ ақылы негізде оқуға қабылдау университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесудің нәтижесі бойынша жүзеге асырылады.

2.20.6) Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс.

2.20.7) Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар бірінші оқу семестрі ішінде тұлғаларды қабылдағаннан кейін заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.

2.20.8) Типтік ережелермен реттелмеген мәселелерді университеттің қабылдау комиссиясы өз бетінше шешеді.

2.20.9) Шетел студенттерін қабылдау бойынша қызметті үйлестіру “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ “Шетел студенттерін қабылдау ережелеріне” сәйкес жүзеге асырылады.

2.21. Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу

2.21.1) Бітірушілерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесуді ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету келесі жұмыс түрлерін қамтиды:

 • а) мектеп бітірушілердің ішінен деректер банкін қалыптастыру;
 • b) бітірушілерді жергілікті атқарушы органдардың Бос орындар базасымен, Мансап орталығына тікелей жүгінген кезде жұмыс берушілерден түскен жиналған ұсыныстармен түлектерді таныстыру;
 • c) жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге бағытталған әр түрлі іс-шараларды ұйымдастыру (бос жұмыс орындары жәрмеңкесі, мамандықтар күні, жұмыс берушінің таныстыру іс-шаралары, жұмыс берушілермен дөңгелек үстелдер өткізу);
 • d) жұмысқа орналастыру жөніндегі комиссияларды ұйымдастыру;
 • e) бітірушілердің құжаттарын болашактағы жұмысқа орналасу орнынан, жұмыс орнынан анықтамаларды жинау; бітірушілердің өз бетінше жұмысқа орналасу құқығын растайтын құжаттарын жинау, баланың туу туралы куәліктері, айырбастау карталарының көшірмелері, ДКК анықтамалары;
 • f) түлектерді дербес жұмысқа орналастыру рәсімін ұйымдастыру;
 • g) әрі қарай мониторингтеу арқылы жұмысқа орналасуға жолдама беру.

2.22. Ішкі тәртіп ережелері

2.22.1) Университет білім алушылары құқылы:

 • a) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім алу;
 • b) өз пікірлері мен нанымдарын еркін білдіру;
 • c) адамдық қадір-қасиетін құрметтеу;
 • d) оқу, ғылыми және шығармашылық қызметтегі жетістіктері үшін көтермелеу және сыйақылар;
 • e) ҚР заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру;
 • f) медициналық көрсеткіштер бойынша академиялық демалыс.

2.22.2) Университеттің білім алушылары міндетті:

 • а) ЖОО-ға сабаққа уақтылы келу;
 • b) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының толық көлемінде білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды игеру және ЖОЖ сәйкес жыл сайын оқу бағдарламасын орындау.
 • с) оқу сабақтарының кестесі бойынша сабақтарға қатысуға; дәлелді себеппен (науқастануы, босану, үйленуі/тұрмыста болуы, әскери комиссариатқа шақыру) рұқсат етілген кезде тиісті құжаттарды (3 күннен кешіктірмей берілген медициналық анықтама, неке туралы куәлік, бірінші рет туысқандарының қайтыс болуы туралы куәлік) ұсынуға;
 • d) сабаққа қатыспаған жағдайда білім алушы келесі күннен кешіктірмей деканатты және топ кураторын хабардар етуге міндетті;
 • е) сабақты белгілі себеппен жіберген кезде деканат өкімінің негізінде оқытушымен қосымша өткізіледі;
 • f) сабақты ұзақ уақыт бойы жіберген жағдайда білім алушыға уақытында өтініш беру қажет (академиялық демалыс, қайта оқу жылы), басқа жағдайда, оқу ақысын өткізіп алған күн мерзімдеріне ақы төлеу міндеті сақталады;
 • g) адамгершілік, төзімділік таныту;
 • h) университеттің дәстүрлері мен құндылықтарын құрметтеу;
 • і) оқу процесінің барлық қатысушыларына қатысты медициналық этиканың және деонтологияның негізгі қағидаларын сақтау (оқытушылар, кафедралардың оқытушы-көмекші құрамы, клиникалық базалардың кіші және орта медициналық персоналдары, науқастар мен білім алушылар);
 • j) кафедраның оқу және оқу-әдістемелік әдебиетіне, Университеттің кітапхана қоры, кафедраның/клиникалық/өндірістік базаның мүліктері: техникалық оқыту құралдары, жиһаз, жабдықтар, аспаптар, құралдар, реактив, шығын материалдары және т. б. ұқыпты қарау;
 • k) кестеге, сынақ кітапшасына сәйкес емтиханға келуге.

2.22.3) Білім алушылардың сыртқы келбеті:

 • a) білім алушы таза және ұқыпты болуы керек (медициналық халат, қалпақ, ауыстыратын аяқ киім болуы керек);
 • b) шаш ұқыпты және күтілген болуы керек, шаш таза және медициналық қалпақшаның астына ұқыпты таңдалуы керек;
 • c) тырнақтар қысқа, маникюр түссіз немесе ашық түсті лак.

2.22.4) Университетте тыйым салынады:

 • a) оқу / емтихан кезінде мобильді құрылғыларды пайдалану;
 • b) оқу бөлмесінен / аудиториядан (клиникалық / өндірістік базада жұмыс орнын тастап кету) оқытушының рұқсатынсыз шығу;
 • c) клиникалық /өндірістік базаның /оқу корпусының шегінен медициналық/арнайы киімде және ауысымды аяқ киімде кету;
 • d) қатты иісі бар дезодоранттар мен иіс суларға жол берілмейді;
 • e) жол берілмейді: қандай да бір ұлтқа немесе дінге жататынын көрсететін киім (оның ішінде ұлттық бас киімдер), арқасы жалаңаштанған киім, өте ашық, жоғары тілігі бар юбка мен көйлектер, тізеден 10 см жоғары қысқа юбка мен көйлектер, шорттар, спорттық және жағажай киімі мен аяқ киімдер, жыртылған джинстер.

2.22.5) Білім алушылардың ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілігі.

2.22.6) ЖОО-ның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға мынадай тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін:

 • a) ескерту;
 • b) сөгіс;
 • c) қатаң сөгіс;
 • d) сабаққа / емтиханға жібермеу

2.23. Куратор жұмысын ұйымдастыру

2.23.1) Куратор білім алушыларды тәрбиелеу, бос уақытын ұйымдастыру, әлеуметтік-тұрмыстық жағдай мәселелерін шешу үшін тағайындалады.

2.23.2) Куратор кафедралардың/курстардың штаттық профессорлық-оқытушы құрамы қатарынан тағайындалады. Куратор құқылы:

а) оқытушылармен алдын ала келісім бойынша жетекшілік ететін топта өтетін оқу сабақтарының барлық түрлеріне (лекциялар, семинарлар, ОБӨЖ, сынақтар, емтихандар және т. б.) қатысу;

b) білім алушылардың оқу жағдайы мен тәртібі туралы университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ақпараттық материалдарын пайдалану;

c) факультет пен университеттің тәрбие жұмысының жоспарын, білім алушылардың мүдделері мен тілектерін ескере отырып, жетекшілік ететін топтағы оқу-тәрбие жұмысының мақсаттары мен міндеттерін іске асырудың формалары, әдістері мен құралдарын өз бетінше таңдау;

d) білім алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмысын, мәдени-тұрмыстық жағдайларын жақсарту, университет әкімшілігіне ұсыныстар айту;

e) білім алушылардың ата-аналарымен немесе туыстарымен қарым-қатынас орнату мүмкіндігі болуы;

f) білім алушылардың дербес істері бойынша әкімшілік шешімдерін әзірлеуге және қабылдауға қатысу (шәкіртақы тағайындау, әкімшілік және қоғамдық жазаның әртүрлі түрлерін қолдану, университеттен шығару);

g) студенттік өзін-өзі басқару органдарының жұмысына қатысу, олардың қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу, осы органдардың жұмысында жедел тапсырмаларды орындауға білім алушыларды тарту, өзін-өзі басқару органдарына сайлау үшін білім алушылардың кандидатураларын ұсыну;

 • h) кафедраларда / курстарда толтырылатын электрондық журнал деректері бойынша білім алушылардың қатысу мониторингін жүзеге асыру;
 • i) білім алушылардың болмау себептерін анықтау және сабақтарда болмау фактісі бойынша шаралар қабылдау;
 • j) оқушылардың ата-аналарымен қарым-қатынас орнату және қолдау, олардың үлгерімі туралы мәліметтерді уақтылы жеткізу;
 • k) білім алушылардың ата-аналарын аралық және қорытынды рейтингтердің нәтижелері туралы хабардар етуге міндетті;
 • l) білім алушыларды мемлекеттік және шет тілдерін оқуға тарту;
 • m) білім алушыларды академиялық ұтқырлыққа тарту;
 • n) білім алушылардың оқу ақысын төлеу бойынша бақылауды жүзеге асыру;
 • o) топ старосталарының жұмысына көмек көрсету, оларды іріктеу мен тағайындауға тікелей қатысу;
 • p) білім алушыларды университеттің ғылыми, мәдени және спорттық іс-шараларына, сондай-ақ халықаралық, ғылыми, мәдени және спортқа, оның ішінде бос уақыттарында үйірмелерге, қызығушылықтары бойынша клубтарға, спорт секцияларына тарту жолымен оқудан тыс уақытта жетекшілік ететін топтың білім алушыларын ұйымдастыруға, сондай-ақ театрларға, киноға, мұражайларға, көрмелерге және т. б. тартуға;
 • q) білім алушыларды университет Жарғысымен, университеттің ішкі тәртіп Ережелерімен және оқу процесін ұйымдастыруға қабылдау тәртібін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілермен таныстыру;
 • r) шетелдік білім алушылардың (алыс және жақын шетелдердің) Қазақстан Республикасының аумағында болу және тұру ережелерін сақтауын бақылау);
 • s) білім алушыларда толеранттылық қасиеттерін, адам құқықтары мен бостандықтарын, мінез-құлық нормалары мен құндылықтарын, жетекшілік ететін топ ішіндегі этикалық және моральдық нормаларды нығайтуды, ұлттық, этникалық, діни және тіл топтары арасындағы өзара түсіністікке, теңдікке жәрдемдесуді қалыптастыру;
 • t) білім алушылармен бірлесіп, жоғары құқықтық және саяси мәдениетті азаматты, рухани-адамгершілікті жетілдіруге қабілетті, өзінің өмірі мен айналасындағылардың өмірі үшін өзіне жауапкершілік қабылдайтын әлеуметтік қатынастардың белсенді субъектісін қалыптастыруға бағытталған патриоттық акциялар мен іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;
 • u) білім алушыларға университет ректорының, факультет деканының білім алушылардың оқуына, өмірі мен тұрмысына қатысты бұйрықтары мен өкімдерін түсіндіру;
 • v) әрбір білім алушыны, оның материалдық және отбасылық жағдайын, сондай-ақ рухани қажеттіліктерін, жеке ерекшеліктерін, бейімділігін және қызығушылығын білу;
 • w) білім алушылардың өмір сүру және тұрмыс жағдайларымен танысу, семестрге бір реттен кем емес жатақханада және пәтерде тұратын басқа қаладан келген білім алушыларға бару, білім алушылардың тұрғылықты жерін ауыстырған кезде хабардар болу;
 • x) жетім балаларға, мүгедектерге, жетекшілік ететін топтарда аз қамтылған оқушыларға ерекше назар аудару және “Д” есебінде тұрған білім алушылар туралы, сондай-ақ жетекшілік ететін білім алушылардың денсаулық жағдайы туралы ақпаратты меңгеру;
 • y) туберкулез, ЖИТС, венерологиялық аурулардың алдын алу, сондай-ақ темекі шегудің, алкоголизм мен нашақорлықтың зияны туралы әңгіме жүргізу, сондай-ақ салауатты өмір салты мен спортпен шұғылдану үшін белсенді насихат жүргізу;
 • z) білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу, өздігінен білім алу және өзін-өзі бақылау дағдыларын дамытуға ықпал ету, сондай-ақ ақпараттық және білім беру кеңістігінде білім беру процесінің барлық қатысушыларымен серіктестік қарым-қатынас жасауға көмектесу.

2.24. Эдвайзердің жұмысын ұйымдастыру

2.24.1) Эдвайзер тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық жетекші қызметін атқарады, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын меңгеруге жәрдемдеседі.

2.24.2) Эдвайзер білім алушыға оның білім траекториясын таңдауда ғана емес, сонымен қатар жеке даму траекториясын таңдауда да көмек көрсетеді. Бұл ретте ол білім алушыға өзінің оқудан тыс қызығушылығын, қоғамдық жұмыс түрін таңдауын анықтауға көмектеседі, білім алушыны университетте шығармашылық қабілеттерін іске асыру мүмкіндіктері туралы хабардар етеді

2.24.3) Эдвайзерлердің консультативтік қызметі:

 • a) білім алушыларды білім беру процесін ұйымдастыру ережелерімен таныстыру;
 • b) білім алушылардың басымдықтарын, олардың бейімділігі мен мүмкіндіктерін анықтау.

2.24.4) Эдвайзер сонымен қатар білім алушыға болашақ мансап мәселелерін шешуде, ғылыми зерттеу бағытын анықтауда, ғылыми жетекшіні таңдауда, кәсіби тәжірибе базасын анықтауда көмек көрсете алады.

2.24.5) Эдвайзердің құқығы бар:

 • a) білім алушылардың үлгерімі мен академиялық мәртебесі мәселелерін қарау жөніндегі комиссиялардың (кеңестердің) жұмысына қатысу;
 • b) өзіне бекітілген білім алушылардың үлгерімін бақылау.

2.24.6) Эдвайзердің жұмысы университет оқытушысы қызметінің маңызды көрсеткіші болып табылады.

2.24.7) Эдвайзер білім алушылардың академиялық мүдделерін білдіреді және оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша барлық қажетті ақпараттық материалдарды дайындауға қатысады, оларды білім алушыға ұсынады және оған жеке оқу жоспарын жасауға және түзетуге жәрдемдеседі.

2.24.8) Эдвайзер білім алушының ЖОЖ-ға енгізілген арнайы пәндер саласында қажетті ғылыми ой-өрісін меңгеруі, корпоративтік және кәсіби этика ережелерін басшылыққа ала отырып, ПОҚ және білім алушылармен қарым-қатынас жасауы, өз жұмысына шығармашылықпен қарауы тиіс.

2.24.9) Эдвайзер білім алушының барлық оқу кезеңінде ұйымдастыру-әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын жүргізеді.

2.25 Клиникалық жетекші жұмысын ұйымдастыру

2.25.1) Клиникалық жетекшіні кәсіби құзыреттер шеңберінде резиденттің практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін медициналық білім беру ұйымының басшысы тағайындайды.

2.25.2) Клиникалық жетекші білім алушыға өндірістік қызметпен, корпоративтік мәдениетпен және кейінгі кәсіби дамумен танысуға, жұмыс орнында кәсіби қызметті бекітуге көмектеседі.

2.25.3) Клиникалық жетекші жұмыс оқу жоспарлары мен силлабустарға сәйкес оқытады.

2.25.4) Клиникалық жетекші білім алушыға берілген тапсырмалардың орындалуын бақылайды.

2.25.5) Клиникалық жетекші білім алушы жіберген қателерді анықтайды және бірлесіп жояды, орын алған кемшіліктерді жоюға көмек көрсетеді;

2.25.6) Клиникалық жетекші көшпелі оқу кезінде білім алушыға жауапты болады.

2.25.7) Клиникалық жетекші білім алушыға пікір береді.

2.25.8) Клиникалық жетекші құқылы:

 • a) ұйымның тікелей басшысының келісімімен білім алушыны қосымша оқыту үшін ұйымның басқа мамандарын қосуға;
 • b) өндірістік қызметке байланысты мәселелер бойынша нұсқауларды орындауды талап етуге;
 • c) білім алушылардың қалыпты еңбек қызметі үшін қажетті жағдайлар жасау туралы басшылықтың алдында өтініш жасау;
 • d) білім алушыдан ауызша, жазбаша есептер талап ету.

3. Жауапкершілік

3.1. Академиялық саясат “ҚазРесмедуниверситеті” МЕББМ барлық құрылымдық бөлімшелері мен лауазымды тұлғаларының орындауы үшін міндетті.

3.2. Академиялық саясат талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес университеттің лауазымды тұлғаларына тәртіптік жаза шараларын қолдануға негіз болып табылады.

Ревматология, в том числе детская

7R091002 Ревматология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ревматология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Ревматолог, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Гематология (взрослая)

7R091005 Гематология (взрослая)

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гематология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Гематолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Онкология и гематология детская

7R091006 Онкология и гематология детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Онкология и гематология детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Онколог и гематология детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Эндокринология, в том числе детская

7R091008 Эндокринология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Эндокринология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Эндокринолог, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Лучевая терапия

7R091015 Лучевая терапия

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Лучевая терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Лучеваой терапии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Кардиохирургия, в том числе детская

7R091018 Кардиохирургия, в том числе детская

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Кардиохирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Кардиохирург, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Ангиохирургия, в том числе детская

7R091019 Ангиохирургия, в том числе детская

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ангиохирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Ангиохирург, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Ангиохирургия, в том числе детская

7R091021 Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Челюстно-лицевой хирургии, в том числе детской», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Пластическая хирургия

7R091022 Пластическая хирургия

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Пластическая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Пластической хирургии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Судебно-медицинская экспертиза

7R091034 Судебно-медицинская экспертиза

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Судебно-медицинской экспертизы», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Семейная медицина

7R091038 Семейная медицина

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Семейная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Семейной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Физическая медицина и реабилитация

7R091040 Физическая медицина и реабилитация

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Физическая медицина и реабилитация» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Физической медицины и реабилитации», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Стоматология детского возраста

7R091046 Стоматология детского возраста

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Стоматология детского возраста » выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Стоматолог детского возраста », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×

Акушерство и гинекология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «акушерство и гинекология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «акушер-гинеколог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача акушер-гинеколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7М10101 – «Общественное здравоохранение».

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Срок обучения: 1/1,5/2 года
  Врач общей практики

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «врач общей практики».

  Выдается сертификат с присуждением квалификации «врач общей практики» и Свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача общей практики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

  Стоматология

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач стоматолог» и свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

  Педиатрия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «педиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «педиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача педиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Онкология

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «онкология » выдается сертификат с присуждением квалификации «онколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача онколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Кардиология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «кардиология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «кардиолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача кардиолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Оториноларингология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «оториноларингология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «оториноларинголог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача оториноларинголога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Психиатрия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «психиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «психиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача психиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Лучевая диагностика

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «лучевая диагностика» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач лучевой диагностики», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача лучевой диагностики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Офтальмология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «офтальмология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «офтальмолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача офтальмолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ резидентуры проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

  Дерматовенерология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «дерматовенерология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «дерматовенеролог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача дерматовенеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Анестезиология и реаниматология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «анестезиология и реаниматология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «анестезиолог и реаниматолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача анестезиолога и реаниматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Медицина чрезвычайных ситуация и катастроф

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «медицина чрезвычайных ситуация и катастроф» выдается сертификат с присуждением квалификации «врача медицины чрезвычайных ситуация и катастроф», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача МЧС. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Урология и андрология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «урология и андрология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «уролог-андролог, в том числе и детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача уролога-андролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Пульмонология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «пульмонология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «пульмонолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача пульмонолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Общая хирургия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «общая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Терапия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Аллергология и иммунология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «аллергология и иммунология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «аллерголог-иммунолог, в том числе и детская », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача аллерголога-иммунолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Выпускнику завершившему обучение по специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» выдается диплом с присуждением академической степени «бакалавр общественного здравоохранения». Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в интернатуре.

  Для кого предназначена данная программа: для выпускников школ и колледжей.

  «Медицина (6М110100)

  В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

  Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5B130100 — «Общая медицина», 040100 – «Лечебное дело», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Восточная медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110400 — «Медико-профилактическое дело.

  • Срок обучения: 1/1,5/2 года
  • Профильные предметы для поступления: Биостатистика, Доказательная медицина
  • Форма обучения: очная
  • Языки обучения: русский и казахский
  • Срок приема заявлений с 3 по 25 июля календарного года.
  • Комплексное тестирование проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

  ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА (5В130100)

  5В130100 “Жалпы медицина” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Жалпы медицина бакалавры”академиялық дәрежесі берілген диплом беріледі.

  Түлектер одан әрі интернатурада, магистратурада оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын;
  • Бейiндi пәндер: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектеріне.

  ФАРМАЦИЯ (5B110300)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110300 “Фармация ” бiтiргеннен кейін Фармация бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс,ағылшын;
  • Бейiндi пәндері химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектері үшін.

  ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ (5B110200)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110200 “Қоғамдық денсаулық сақтау ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Бейiндi пәндері: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ/ТКТ ең төменгі балы: 65 (әр пәннен 5 балдан кем болмау керек)
  • Осы бағдарлама кімге арналған:мектеп және колледж түлектері үшін

  МЕЙІРБИКЕ ІСІ (5B110100)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110100 “Мейiрбике iсi ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Бейiндi пәндері: химия жәнебиология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған:мектеп және колледж түлектері үшін

  Стоматология (5B130200)

  Бойынша оқуды аяқтаған түлекке 5B130200 “Стоматология” бiтiргеннен кейін Стоматология бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс,ағылшын;
  • Бейiндi пәндері: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектері үшін.

  ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРІ

  “Жалпы практика дәрігері”мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “Жалпы практика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі, жалпы практика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберіледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс.
  • Бакалавриатта оқу мамандығы: Жалпы медицина.
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: бакалавриат бітірушілері үшін.
  • Оқу мерзімі: 2 жыл.
  • Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 15 тамызына дейін.

  Стоматология

  “Стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дәрігер стоматолог” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік, стоматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Бакалавриатта оқу мамандығы: стоматология
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: бакалавриат түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 1 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 15 тамызына дейін.

  Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

  Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5В110200 — “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 5B130100 — “Жалпы медицина”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В1100100 — “Мейірбике ісі”, 5В110300 — “Фармация”, 5B030100 — “Құқықтану”, 5B050600 – “Экономика”, 5B050700 — “Менеджмент”, 5В051000 – “Мемлекеттік және жергілікті басқару”, 5В051300 – “Әлемдік экономика”мамандықтары бойынша жоғары кәсіптік білім.

  • Оқу мерзімі: 1/1, 5/2 жыл
  • Оқуға түсу үшін профильді пәндер: Биостатистика, Қоғамдық денсаулық сақтау
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Оқыту тілдері: қазақ және орыс
  • Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілдесі аралығында.
  • Кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
  • Медицина

  “МЕДИЦИНА (6М110100)”

  Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

  Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5B130100 — “Жалпы медицина”, 040100 – “Емдеу ісі”, 040200 – “Педиатрия”, 040600 – “Шығыс медицинасы”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В110400 — “Медициналық-профилактикалық іс.

  • Оқу мерзімі: 1/1, 5/2 жыл
  • Оқуға түсу үшін профильді пәндер: Биостатистика, дәлелді медицина
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Оқыту тілдері: қазақ және орыс
  • Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілдесі аралығында.
  • Кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  1. АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

  “Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “акушер-гинеколог, оның ішінде балалар” біліктілігін беретін сертификат, акушер-гинеколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі

  Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.
  • Резидентураға арналған білім беру бағдарламалары тобының түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамызы аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін өткізіледі.

  ПЕДИАТРИЯ

  “Педиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “педиатрия” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс;
  • интернатурада оқу мамандығы: жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОНКОЛОГИЯ

  “Онкология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “онколог” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, онколог дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

  “Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы” біліктілігі берілген сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау – күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

  “Оториноларингология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “оториноларинголог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, оториноларинголог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ПСИХИАТРИЯ

  “Психиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “психиатр” біліктілігі берілген сертификат, психиатр дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 2 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

  “Сәулелік диагностика” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “сәулелік диагностика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс;
  • интернатурада оқу мамандығы: жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

  “Офтальмология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “офтальмолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, офтальмолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 3 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

  “Дерматовенерология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дерматовенеролог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, дерматовенеролог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

  “Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “анестезиолог және реаниматолог, соның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

  “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, ТЖМ дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР УРОЛОГИЯСЫ

  “Урология және андрология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “уролог-андролог, соның ішінде балалар уролог” біліктілігі берілген сертификат, уролог-андролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 3 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

  “Пульмонология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “пульмонолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, пульмонолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

  “Жалпы хирургия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “хирург дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ТЕРАПИЯ

  “Терапия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “терапевт” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

  “Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы” біліктілігі берілген сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 2 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
   PUBLIC HEALTH (6М110200)

   Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

   The previous level of education of applicants for master’s education programs: higher professional education in the specialties: 5В110200 – “Public Health”, 5B130100 – “General Medicine”, 5B130200 – “Dentistry”, 5V110100 – “Nursing”, 5V110300 – “Pharmacy”, 5B030100 – “Jurisprudence”, 5B050600 – “Economics”, 5B050700 – “Management”, 5B051000 – “State and local government”, 5B051300 – “World economy”.

   • Duration of study: 1 / 1,5 / 2 years
   • Subjects for admission: Biostatistics, Public Health
   • Full-time form of education
   • Languages ​​of study: Russian and Kazakh
   • The deadline for accepting applications is July 3–25 of the calendar year.
   • Comprehensive testing is conducted from August 8 to 16 of the calendar year, enrollment – until August 28 of the calendar year.

   “MEDICINE (6M110100)

   Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

   The previous level of education of applicants for master’s programs: higher professional education in the field of: 5B130100 – General Medicine, 040100 – General Medicine, 040200 – Pediatrics, 040600 – Eastern Medicine, 5B130200 – Dentistry, 5В110400 – “Medical and preventive care.

   • Duration of study: 1 / 1,5 / 2 years
   • Subjects for admission: Biostatistics, Evidence-based medicine
   • Full-time form of education
   • Languages ​​of study: Russian and Kazakh
   • The deadline for accepting applications is July 3–25 of the calendar year.
   • Comprehensive testing is conducted from August 8 to 16 of the calendar year, enrollment – until August 28 of the calendar year.

   Роль личности медицинского работника и видных деятелей медицины в период Великой Отечественной Войны (военные медики, ученые и т.д.).

   Организация военного и гражданского здравоохранения во время Великой Отечественной Войны (сортировка, военные эвако- и тыловые госпитали, медицинская помощь раненому и пострадавшему населению).

   Оказание первичной медико-санитарной помощи: доврачебной, врачебной и специализированной и организация противоэпидемических мероприятий в годы Великой Отечественной Войны

   В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею Победы, на которой будут представлены фото- и видеоматериалы, специализированная литература.

   На конференции будут заслушаны доклады о роли медицинских работников, ученых и видных деятелей здравоохранения, организаций медицинской службы в годы Великой Отечественной войны.

   В время подготовки к конференции будет проведен конкурс научных работ среди молодых ученых, лучшие работы будут включены в программу Конференции.

   Также будет проведен творческий конкурс на лучшее произведение на тему «Моя семья в истории Великой Победы». На конкурс могут быть представлены повести, рассказы и авторские видеоролики. Лучшие произведения будут включены в Юбилейный сборник, посвященный 75-летию Победы. По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и ценными призами.

   Работы для участия в конференции и конкурсе принимаются на казахском, русском и английском языках. По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов. Материалы для публикации, темы докладов и заявку на участие с телефонами контактного лица направлять по электронному адресу: diaam@krmu.edu.kz, телефон: 8(727)250 67 82; 8(727)250 67 81 (с 9.00 до 18.00 по времени г. Нур-Султана) главному специалисту отдела научной работы д.м.н. Хабиевой Тамаре Хамитовне до 2 марта 2020 года.

   Nursing care (5В110100)

   Graduates who complete training in the specialty 5B110100 “Nursing” are awarded a diploma with the award of the academic degree “Bachelor of Nursing.”

   GRADUATES HAVE THE RIGHT TO CONTINUE FURTHER TRAINING IN THE MASTER:

   • Language of instruction: Kazakh, Russian;
   • Majors: chemistry and biology;
   • Full-time form of education;
   • Minimum UNT / CT score: 65 (at least five points for each subject);
   • For whom this program is intended: for graduates of schools and colleges.

   CARDIOLOGY, INCLUDING INFANTILE

   A graduate who has completed training in the specialty “cardiology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “cardiologist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a cardiologist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   A graduate who has completed training in the specialty “otorhinolaryngology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “ORT specialist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ORT specialist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   PSYCHIATRY

   A graduate who has completed training in the specialty “ psychiatry” is issued a certificate awarding the qualification “psychiatrist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a psychiatrist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   RADIODIAGNOSIS

   A graduate who has completed training in the specialty “ radiodiagnosis” is issued a certificate awarding the qualification “radiologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a radiologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   OPHTHALMOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “ophthalmology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “ophthalmologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ophthalmologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   DERMATOVENEREOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “dermatovenereology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “dermatovenerologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dermatovenerologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • l Language of study: kazakh, russian
   • l Internship speciality: general practice doctor
   • l Mode of study: intramural
   • l Who is this program for: for internship graduates
   • l Training period: 2 years
   • l The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “Anesthesiology and resuscitation, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   MEDICINE OF EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTERS

   A graduate who has completed training in the specialty “medicine of emergency situations and disasters” is issued a certificate awarding the qualification “doctor of medicine of emergency situations and disasters”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of medicine of emergency situations and disasters. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   URINOLOGY AND ANDRIATRY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “urinology and andriatrym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “urinologist and andrologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a urinologist and andrologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   PULMONOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “pulmonology including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “pulmonologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a pulmonologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   GENERAL SURGERY

   A graduate who has completed training in the specialty “general surgery” is issued a certificate awarding the qualification “surgeon”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a surgeon. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   INTERNAL MEDICINE

   A graduate who has completed training in the specialty “internal medicine” is issued a certificate awarding the qualification “therapeutist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a therapeutist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   ALLERGIOLOGY AND IMMUNOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “allergiology and immunologym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “allergologist-immunologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as an allergologist-immunologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

   7R09123 Детская хирургия

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Детская хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – детский хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача детского хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09125 Травматология – ортопедия, в том числе и детская

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Травматология – ортопедия, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – травматолог – ортопед, том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача травматолога – ортопеда, в том числе и детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09111 Инфекционные болезни, в том числе детские

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – инфекционист», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача инфекционных болезней, в том числе детских. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09131 Неонатология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неонатология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – неонатолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача неонатолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09141 Скорая и неотложная медицинская помощь

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – скорой и неотложной медицинской помощи», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача скорой и неотложной медицинской помощи. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09143 Терапевтическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Терапевтическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога – терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09109 Нефрология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Нефрология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – нефролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача нефрологии, в том числе детской. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09147 Ортодонтия

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортодонтия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог ортодонт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога ортодонта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09103 Аллергология и иммунология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – аллерголог иммунолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача аллерголога и иммунолога, в том числе детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09145 Ортопедическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортопедическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-ортопед», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-ортопеда. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09144 Хирургическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Хирургическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09104 Гастроэнтерология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – гастроэнтеролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача гастроэнтеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09142 Клиническая фармакология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Клиническая фармакология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – клинический фармаколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача клинической фармакологии. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09137 Неврология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неврология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – невролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача невролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09133 Медицинская генетика

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Медицинская генетика» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – генетик», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача генетика. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09116 Спортивная медицина

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Спортивная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – спортивной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ГИНЕКОЛОГИЯСЫ

   “Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “акушер-гинеколог, оның ішінде балалар гинекологы” біліктілігі берілетін сертификат, акушер-гинеколог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПЕДИАТРИЯ

   “Педиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “педиатр” біліктілігі берілетін сертификат, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс.
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ОНКОЛОГИЯ

   “Онкология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “онколог” біліктілігі берілетін сертификат, онколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

   “Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы” біліктілігі берілетін сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

   “Оториноларингология, оның ішінде балалар оториноларингологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “оториноларинголог, оның ішінде балалар оториноларингологы” біліктілігі берілетін сертификат, оториноларинголог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПСИХИАТРИЯ

   “Психиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “психиатр” біліктілігі берілетін сертификат, психиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

   “Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “офтальмолог, оның ішінде Балалар офтальмологы” біліктілігі берілетін сертификат, офтальмолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

   “Сәулелік диагностика” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “сәулелік диагностика дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

   “Дерматовенерология, оның ішінде балалар дерматовенерологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дерматовенеролог, оның ішінде балалар дерматовенерологы” біліктілігі берілетін сертификат, дерматовенеролог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   “Анестезиология және реаниматология, оның ішінде балалар анестезиологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “анестезиолог және реаниматолог, оның ішінде балалар анестезиологы” біліктілігі берілетін сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

   “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, ТЖМ дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   “Урология және андрология, оның ішінде балалар урологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “уролог-андролог, оның ішінде балалар урологы” біліктілігі берілетін сертификат, уролог-андролог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

   “Пульмонология, оның ішінде балалар пульмонологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “пульмонолог, оның ішінде балалар пульмонологы” біліктілігі берілетін сертификат, пульмонолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   p class=”before_list”>ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

   “Жалпы хирургия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “хирург дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   Выпускники программы готовы к осуществлению профессиональной деятельности эпидемиолога в системе охраны общественного здоровья по проведению надзора за общественным здоровьем и оценке бремени болезней;

   • изучению причин заболеваний среди населения; оценке программ общественного здравоохранения;
   • участию в разработке и реализации международных программ по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;
   • и способных осуществлять научно-педагогическую деятельность в системе высшего медицинского образования.

   7М10103 Epidemiology

   Graduates of the program are ready to carry out professional activities of an epidemiologist in the public health system to conduct public health surveillance and assess the burden of disease; study the causes of diseases among the population; evaluate public health programs; participate in the development and implementation of international programs for the prevention of infectious and non-communicable diseases; and are able to carry out scientific and pedagogical activities in the system of higher medical education

   7М10103 Эпидемиология

   Бағдарлама түлектері қоғамдық денсаулықты қадағалау және аурулардың ауыртпалығын бағалау; халық арасында аурулардың себептерін зерттеу; қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламаларын бағалау; инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың алдын алу жөніндегі халықаралық бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; жоғары медициналық білім беру жүйесінде ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті эпидемиологтың кәсіби қызметін жүзеге асыруға дайын.

   ТЕРАПИЯ

   «Терапия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «терапевт» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
   • Оқу түрі: күндізгі;
   • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
   • Оқу мерзімі: 2 жыл;

   АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   “Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы” біліктілігі берілетін сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   7R09123 БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   “Балалар хирургиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “балалар хирург дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, Балалар хирургі дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09125 ТРАВМАТОЛОГИЯ – ОРТОПЕДИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   “Травматология – ортопедия, оның ішінде балалар травматологиясы – ортопедиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “травматолог – ортопед дәрігері, оның ішінде балалар дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, травматолог – ортопед дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09111 ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Инфекциялық аурулар, оның ішінде балалар аурулары” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “инфекционист дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, инфекциялық, оның ішінде балалар аурулары дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09131 НЕОНАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Неонатология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “неонатолог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, неонатолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09141 ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   “Жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7R09143 ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Терапиялық стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “Стоматолог – терапевт дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, стоматолог-терапевт дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09109 НЕФРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР НЕФРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Нефрология, оның ішінде балалар нефрологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “нефролог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, Нефрология, оның ішінде балалар дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09147 ОРТОДОНТИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Ортодонтия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “ортодонт Стоматолог дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, ортодонт Стоматолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09103 АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “аллерголог – дәрігер иммунолог” біліктілігі берілетін сертификат, аллерголог және иммунолог, оның ішінде балалар дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09145 ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Ортопедиялық стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дәрігер – ортопед” біліктілігі берілетін сертификат, Стоматолог-ортопед дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09144 ХИРУРГИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Хирургиялық стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Стоматолог – хирург дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, Стоматолог-хирург дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09104 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Гастроэнтерология, оның ішінде балалар гастроэнтерологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “гастроэнтеролог дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, гастроэнтеролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09142 КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Клиникалық фармакология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “клиникалық фармаколог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, клиникалық фармакология дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09137 НЕВРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР НЕВРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Неврология, оның ішінде балалар неврологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “невролог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, невролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09133 МЕДИЦИНАЛЫҚ ГЕНЕТИКА

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Медициналық генетика” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дәрігер – генетик” біліктілігі берілетін сертификат, генетика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09116 СПОРТТЫҚ МЕДИЦИНА

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Спорттық медицина” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Спорттық медицина дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091002 Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “ревматолог – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091005 Гематология (ересектер)

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Гематология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “гематолог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091006 балалар онкологиясы және гематологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Балалар онкологиясы және гематологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “балалар онкологы және гематологиясы” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091008 Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Эндокринология, оның ішінде балалар эндокринологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Эндокринолог – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091015 Сәулелік терапия

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Сәулелік терапия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Сәулелік терапия дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091018 Кардиохирургия, оның ішінде балалар кардиохирургиясы

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   “Кардиохирургия, оның ішінде балалар кардиохирургиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “кардиохирург – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091019 Ангиохирургия, оның ішінде балалар ангиохирургиясы

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   “Ангиохирургия, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Ангиохирургия, оның ішінде балалар дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091021 жақ-бет хирургиясы, соның ішінде балалар хирургиясы

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   “Жақ-бет хирургиясы, оның ішінде балалар хирургиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “жақ – бет хирургиясы, оның ішінде балалар хирургиясы дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7r091022 Пластикалық хирургия

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   “Пластикалық хирургия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “Пластикалық хирургия дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091034 сот-медициналық сараптама

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Сот-медициналық сараптама” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “сот – медициналық сараптама дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7r091038 отбасылық медицина

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Отбасылық медицина” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “отбасылық медицина дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091040 Физикалық медицина және оңалту

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Физикалық медицина және оңалту” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Физикалық медицина және оңалту дәрігері” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091046 Балалар стоматологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   “Бала жасындағы Стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “бала жасындағы Стоматолог – дәрігер” біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09145 ORTHOPEDIC DENTISTRY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Orthopedic Dentistry” is issued a certificate with the award of the qualification “Dentist – orthopedist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dentist-orthopedist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09144 SURGICAL DENTISTRY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Surgical Dentistry” is issued a certificate with the award of the qualification “Dentist-surgeon”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dentist-surgeon. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09104 GASTROENTEROLOGY, INCLUDING CHILDREN’S

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Gastroenterology, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification “Gastroenterologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a gastroenterologist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09142 CLINICAL PHARMACOLOGY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Clinical Pharmacology” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor-clinical pharmacologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of clinical pharmacology. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.<

   7R09137 NEUROLOGY, INCLUDING CHILDREN’S

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Neurology, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification “Neurologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a neurologist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09133 MEDICAL GENETICS

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Medical Genetics” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor-geneticist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a geneticist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09116 SPORTS MEDICINE

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Sports Medicine” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor of Sports Medicine”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091002 Rheumatology, including children’s

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Rheumatology, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification” Rheumatologist, including children’s”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091005 Hematology (Adult)

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Hematology” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor-Hematologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091006 Oncology and Hematology for children

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Oncology and Hematology for children” is issued a certificate with the award of the qualification “Oncologist and Hematology for children”, a certificate of completion of the residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091008 Endocrinology, including children’s

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Endocrinology, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification” Endocrinologist, including children’s”, a certificate of completion of the residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091015 Radiation therapy

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Radiation Therapy” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor of Radiation Therapy”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091018 Cardiac surgery, including children’s

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty “Cardiac Surgery, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor-Cardiac Surgeon, including children’s”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091019 Angiosurgery, including children’s surgery

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty “Angiosurgery, including children’s” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor-Angiosurgeon, including children’s”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091022 Plastic Surgery

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty “Plastic Surgery” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor of Plastic Surgery”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience

   7R091034 Forensic medical Examination

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Forensic Medical Examination” is issued a certificate with the award of the qualification “Forensic Medical Examination Doctor”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091038 Family Medicine

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Family Medicine” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor of Family Medicine”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091040 Physical Medicine and Rehabilitation

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Physical Medicine and Rehabilitation” is issued a certificate with the award of the qualification “Doctor of Physical Medicine and Rehabilitation”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091046 Pediatric Dentistry

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty “Pediatric Dentistry” is issued a certificate with the award of the qualification “Pediatric Dentist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.